Hicr Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimHicr suresi, 99 ayetten oluşur. Hicr, bir yerin ismidir. Cehennemin yedi kapısından maksat tefsirlere göre cehennemin yedi tabakasıdır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki Haviye, günahkar müminler için, ikincisi Sakar, yahudiler için, üçüncüsü Sair hıristiyanlar için, dördüncüsü Cahim Sabie için, beşincisi Leza ateşperestler için, altıncısı Hutame putperestler için ve pek çok adlarla anılan yedinci tabaka ise münafıklar içindir.

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

♥Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır.♥
Hicr Suresi 44. ayet

Hucurat Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimHucurat suresinde müminler için bazı görgü kuralları, Hz. Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 18 ayetten oluşur. Bu sure adını, dördüncü ayette geçen ve odalar anlamına gelen hucurat kelimesinden alır. Rivayetlere göre Hz. Peygamber, Velid b. Ukbe’yi Beni Mustalik kabilesine zekat memuru olarak gönderir. Velid, bu kabile ile arasında önceden var olan bir husumetten dolayı, korkuya kapılıp, yoldan dönmüş, Hz. Peygamber’e gelerek onların islamı terkettiklerini ve zekat vermediklerini söylemiştir. Bu olayın üzerine Hz. Peygamber onlara öfkelenmiş, savaşmayı bile tasarlamış, Halid bin Velid’i de durumu incelemek üzere göndermiştir. Halid, incelemeleri sonunda Beni Mustalik kabilesinin ezan okuyup, namaz kıldıklarını ve zekatlarını da teslim ettiklerini Hz. Peygamber’e bildirmiştir. Bu ayetin bu olay üzerine indiği rivayet edilmiştir.

Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

Hucurat Suresi 6. ayet

Müzzemmil Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimMüzzemmil Suresi Mekke’de inmiştir. 10, 11 ve 20. ayetlerinin Medine’de indiği rivayet edilir. 20 ayetten oluşur. Bu sure, adını ilk ayetindeki ”el-müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sahabenin bir kısmı, Peygamberimize uyarak gecenin önemli bir bölümünü ibadetle geçiriyorlardı. Sabaha ne kadar kaldığını kestiremedikleri için bütün gece ibadet eden ve ayakları şişen sahabeler vardı. Müslümanların buna güç getiremeyeceğini bildiği için Allah (c.c) bu tarzda gece ibadetini bizlere farz kılmamıştır. Bu ayetin son kısmında, sağlıkta iken yapılan hayırların, ölüm sonrasına bırakılan vasiyete göre daha sevaplı olduğuna işaret edilmektedir. 

Okumaya devam et

Şura Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimBu ayet ile günahkar müminlere hitap edilir. Günahı olmayan müminlerin başına gelen sıkıntıların sebepleri başkadır. Onların sabretmeleri mükafatlarını arttıracak sebeplerdendir. Hayır ve şer Allah’tandır. Kul şerri istemedikçe Yaradan ona şer vermez. Kul işlediği günahlar yüzünden cezalandırılır.
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 
 
Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.
Şura Suresi 30. ayet

Tegabün Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

kuranı kerimTegabün Suresi Medine’de inmiştir ve 18 ayettir. Bu sure ismini, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kar ve zarar manasına gelen tegabün kelimesinden alır. Allah’ın, ilmi, iradesi ve takdiri olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Fakirlik, hastalık, ölüm ve üzüntü gibi sıkıntıların Allah’ın takdiriyle olduğuna inanan bir insan bu musibetleri sabır ve metanetle karşılamalıdır. Allah’a inanan insanın kalbini Allah doğru yola iletir. Allah her şeyi bilen ve yaratandır.

Okumaya devam et

Yunus Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

kuranı kerimYunus suresi, 109 ayet olup, 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de nazil olmuştur. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için bu sureye Yunus suresi denilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir kişinin peygamber olabileceğine inanamıyor ve ”Allah, Ebu Talib’in yetimi Muhammed’den başka bir peygamber bulamadı mı?”  diye soruyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun olacağını düşünüyorlardı. Bu sure bu yüzden inmiştir.

Okumaya devam et

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimAraf suresi Mekke’de inmiştir ve 206 ayettir. 46. ve 48. âyetlerde Araf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için bu isim verilmiştir. Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte olup, Allah’a o isimlerle dua etmemiz istenilmektedir. Hadis-i şerifte ”Allah’ın doksan dokuz adı vardır. Onları ezberleyen muhakkak cennete girer.” buyrulmuştur. Ancak Allah’ın isimleri sadece doksan dokuzdan ibaret değildir, başka isimleri de vardır.

Okumaya devam et

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimAhzap Suresi Medine’de inmiştir ve 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi anlamlara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kuran cüzünün dörtte birine de yine hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabileleri anlatıldığı için bu isim verilmiştir. Bu ayette, Hz. Peygamber’in, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet sahibi olduğu anlatılmaktadır. Peygamberimizin hedefi, insanlığa yaşam kaidelerini öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmektir. Onun hayatı ve kendisi incelenirken bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır. Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsak her zaman Peygamber Efendimizi örnek almalıyız.

Okumaya devam et

Kuranı Kerim Türkçe Meal

kuranı kerimAllah hangi kulunu doğru yola iletmek isterse o kuluna hidayet nasip eder. Kalbinde kötülük olan ve kötülüğe meyilli kullarını da kötü yola iletir. Göğe yükseldikçe basınç azalır, soluk almakta güçleşir. Bu ayette de Allah İslama girmeyenlerin göğüslerinin göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı olacağını bildirmektedir.
 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 
Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar, kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. 
Enam Suresi 125. ayet

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimBakara suresinin bu ayetinde işaret edilen mana, rüşvet ve çıkar ilişkisidir. İnsanları aldatarak ve üç kağıtçılık yaparak elde edilen bütün kazançlar haramdır. Rüşvet ve yolsuzluk İslam dünyasının en büyük sorunlarından biridir.
 
Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin.
Bakara Suresi 188. ayet

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimHicr suresi, 99 ayetten oluşmakta olup, 87. ayet Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de inmiştir. Hicr, bir yer ismidir. 80-84. ayetlerde Hicr’den bahsedildiği için bu sureye bu isim verilmiştir. Kuran-ı Kerim ilelebet Allah’ın koruması altındadır ve kaybolmadan en ufak bir tahrişe uğramadan da kıyamete kadar aslı korunacaktır. 
 
Kuran’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.
Hicr Suresi 9. ayet

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı-kerimHakka suresi Mekke’de inmiştir. Bu sure, 52 ayettir ve adını, ilk ayetinde geçen el-hakka kelimesinden almıştır. Hakka’ya çok değişik manalar verilmiştir. Hak kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manaları vardır. Bu surede daha çok kıyamet manası verilmiştir. Bu ayette geçen sözün asıl sahibi, şüphesiz Allah’tır. Kuranı Kerim elçi (peygamber veya Cebrail) aracılığı ile tebliğ edildiğinden, söz elçiye verilmiştir.
 
Hiç şüphesiz o (Kur’an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.
Hakka Suresi 40. ayet

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimKafirler olanlar Allah’ın dinine, kitabına ve delillerine sihir, şiir ve kehanet diyerek her zaman iftiralar uydurmuşlardır. Kafirler ve din düşmanları ne yaparlarsa yapsınlar Allah’ın dini her zaman yücelecektir ve Allah nurunu tamamlayacaktır.
 
Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.  
Saff Suresi 8. ayet

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimMutaffifin Suresi, Mekke’de inmiştir ve  36 ayettir. Ölçü ve tartıların da hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu ismi almıştır. Tefsirlerde Siccin’e çeşitli manalar verilmiştir.
a) Çok dar bir zindan.
b) Cehennemde bir kuyu.
c) Kafirlerin amellerinin yazıldığı kitap.
d) Veya insanlarla cinlerin amellerinin kaydedildiği defter. olarak manalar verilmiştir. Okumaya devam et

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimİslam dininde güçlük yoktur. Allah orucu emretmiştir. Oruç islamın beş şartından biridir. Oruç tutma şartlarına sahip kimselerin oruç tutmaları gerekmektedir. Hastalık, yolculuk gibi geçici bir engelden dolayı oruç tutamayan müslümanlar, tutamadıkları oruçları daha sonraki bir zamana kaza ederler. İhtiyarlık ve iyileşilmeyen hastalık gibi devamlı özrü olan müslümanlar fidye verirler. Her türlü zahmete rağmen kendi arzusu ile gönülden oruç tutan ve hayır yapan müslümanlar ise övülmüşlerdir. Okumaya devam et