Nümeroloji, Sayıların Sembolizmi ve Rakamların Anlamları

NÜMEROLOJİ 
 
Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini var sayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.
ESKİ MISIR, BABİL VE ESKİ YUNAN’DA NÜMEROLOJİ
 
Nümeroloji bilgilerinin gelecek veya gizli şeyler hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak kullanılmasıyla ilgili alana ise aritmansi adı verilir. Eski Yunan ve Kalde’de uygulanan aritmansi ya da aritomansi sayılar bilimi denilen nümerolojinin öncüsü olarak görülür. Nümeroloji’nin Batı’daki gelişimi, esas olarak, sayılar bilimi ilahi güçler bilimi demektir diyen Pisagor’la başlamıştır. Pisagor’a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup, evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Babil’de 28 sayısı kutsal sayılırdı; çünkü 28, hem kutsal sayı olan 7’nin başka bir kutsal sayı olan 4 ile çarpılmasından oluşuyor, hem de ilk 7 sayının toplamına eşitti:1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28Pisagor’un izleyicileri için 1 sayı sayılmazdı, diğer sayıları doğuran bir başlangıçtı. Bu yüzden ilk iki sayının (2+3) toplamından elde edilen 5 ile yine bu ilk iki sayının çarpmasından (2×3) oluşan 6’yı kutsal saymakta, fakat nedenleri açıklanmamakta, gizli kalmaktadır. Ünlü felsefeci ve matematikçi Pisagor’un düşüncesine göre sayılar aşağıdaki anlamları kapsıyordu:1- Özün sayısı,
2- Karşıtlık, değişiklik
3- Aracılık, bütünlük, başlangıç, orta ve son, tanrısal güç,
4- Doğruluk, adalet, dünya,
5- Evlilik,
6- Şans,
7- Evrenin tümü [Tanrısal güç (3) ile dünya (4)’ün toplamı] ya da tanrının dünya ile birleşimi,
8- Sağlamlık,
9- 3×3 ya da tüm sayıların özü,
10- Sonu olmayan yeni bir dizinin başlangıcı.

Doğanın sayılara göre kurulmuş olduğu görüşünde olanların bir kanıt olarak ortaya koydukları bulgulardan biri de, insan vücudunda, deniz kabuklularında ağaç dallarında ve doğadaki pek çok şeyde rastlanılan, “altın-oran” denilen 0.61803 sayısıdır. Platona göre kozmik fiziğin anahtarı altın orandır.

Sayılar bilimine Yunanlılar’dan çok daha önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir. Nitekim esin kaynağı eski Mısır bilgeliği olan inisiye Pisagor’un nümeroloji ile ilgili sözlerini eski Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika’da bulmaktayız. Mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir. Sayıların seslerle ilişkilendirilmesi de, tarihçilere göre yine eski Mısır’da başlamıştır.

Eski Mısır’ın İsis misterleri inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. Yirmi iki sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını çok gizli tutmuşlarsa da, dinsel işlemlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Mısır’ın 22 sırrı, hermetik bilgeliğin Mısır’dan Avrupa’ya geçişiyle Okültizm’de 22 arkan ya da anahtar biçimine dönüşmüştür. Fakat Avrupa’da Okültizm’in ortaya çıkışından çok önce, Mısır’ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Nitekim Pisagor matematikteki ünlü pisayısını 22’yi 7’ye bölerek bulmuştur. Bu sayının daha sonra Dante’nin İlahi Komedya eserinde kullanmış olduğu görülür. 22 gibi 11 ve 33 de nümerolojide üstad sayılar olarak kabul edilir. Yeryüzünde yaşayan halkların geleneklerinde en çok sözü edilen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 40 ve 50’dir.

İBRANİLERDE NÜMEROLOJİ
 
İbrani alfabesini kutsal alfabe olarak gören kabalistlere göre İbrani alfabesinin 22 harften oluşması bir rastlantı değildir. Fenike alfabesi gibi, bu alfabenin de 22 harften oluşmasında eski Mısır’ın hermetik etkisi olduğu sanılmaktadır. Kabalistler 22 sayı ve harfi 3+7+12 biçiminde üç grupta ele alırlar. Bunlardan 3 temel harf semavi alemi, evrensel kökeni, başlangıcı temsil eder. Sonraki 7 düalite harfi bilinçle idrak edilebilir Alemin, yani aracı alemin karşılığıdır. Kalan 12 harf ise duyularla algılanabilir alemin karşılığıdır. Sayılarla ilgili kabalistik çalışmalar gematria, temurah ve notarikon adları altında üç ayrı uzmanlık alanı oluştururlar.
 
ARAPLARDA NÜMEROLOJİ
 
Kabalistlerin 3 + 7+12 biçimindeki üç gruplu sistemi Yahudiler’e özgü olmayıp, Eski Mısır, Fenike ve Eski Etyopya’nın hiyeratik alfabe harflerinde ve Arap alfabesi harflerinde de uygulanmaktaydı. Tasavvufta en fazla önem verilen zikir olan “la ilahe illallah” sözü, 3 harf (elif, lam, he) kullanılarak yazılır, 7 hecedir ve toplam 12 harften oluşur ki, hepsinin toplamı (3 + 7+12), 22’yi verir. Arap alfabesi de çok önceleri İbrani alfabesi harflerine denk düşen 22 harften oluşuyordu. Harflere nümerik değerler vermek suretiyle yapılan benzer çalışmalar, İslam okültizminde Ebced hesabı adıyla bilinir. Arapça çalışma sisteminde Arap alfabesinin ya 28 harfinden yararlandır (büyük cifr ilmi) ya da önceki devirlerde kullanılan, İbrani alfabesine tümüyle denk düşen 22 harfinden yararlanılır (küçük cifr ilmi). Allah sözcüğünün ebced hesabıyla sayısal değeri 66 ‘dır.
 
RAKAMLARIN EZOTERİK ANLAMLARI
 
1 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI
Eğer matematik rakamların birbirleriyle olan ilişkisini araştırma bilimiyse 1 rakamı da matematik biliminin başlangıcıdır diyebiliriz. Bu açısından bakarsak, 1, her rakamın temelidir. Yani, biz hangi rakamdan söz edersek edelim, içinde daima kendisi kadar 1 vardır. Her rakamı bölüp parçalayabilir ve değişik asal sayılar elde edebilirsiniz. Oysa 1 asla başka bir asal sayıya bölünmez, ancak kendi içinde parçalanabilir, ama her asal sayıya eklenebilir. Bu nedenle 1 rakamı, aynı zamanda, yeni bir yaşamın başlangıcı için ön koşul olan “tohum” ile eşdeğer tutulur. Bu rakam, orijinal (ilk kopya) olanın kaynağını, var olan her şeyin temel ilkesini temsil eder. Var olan her şey ondan olmuştur ve yine ona dönecektir. Bu açıdan bakıldığında, 1 rakamı Tanrısal Enerjiyi temsil eder. 

2 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI
Matematikteki (+) işareti ile temsil edilen 2 rakamı, var olan her şeyin iki yönünü temsil eder. Yukarıdan aşağıya doğru inan dikey çizgi, etken olan eril enerjiyi, tam ortadan ve yatay olarak geçen çizgi ise onu destekleyen ya da nötralize ederek hareket enerjisine dönüşmesini sağlayan dişi enerjiyi anlatmak için kullanılır. Bir başka deyişle dikey çizgi aktif enerjiyi, yatay çizgi ise pasif enerjiyi anlatır. Bu haliyle 2 rakamını temsil eden + işareti yeryüzünde var olan düalitenin (ikililik) temsilcisi olarak kullanılır.

3 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

3 rakamı ilk geometrik şekil olan üçgenle özdeşleştirilir. Üçgenler “fikir” ile bağdaştırılırlar. Bir üçgene baktığınızda bir noktadan başka bir noktaya uzanan ve üçüncü hat olmaması durumunda çakışabilen ama asla birleşemeyen iki hattın varlığını görürsünüz. 3 rakamı birbirleriyle karşılaştıklarında nötralizasyona uğrayıp form değiştiren iki enerjiyi sembolize eder. Etken olan yaratıcılık enerjisi, edilgen olan doğurganlıkla karşılaşır ve ortaya yeni fikirlerin çıkmasına neden olur. Burada üçgenin konumu önem kazanmaktadır. Tepesi yukarı bakan üçgen, maddenin eterik olana dönüşmesini anlatır. Tepesi aşağıda olan üçgen ise, eterik olanın maddeye dönüşmesini gösterir. Eşkenar bir üçgen, enerjinin rahatça ve yararlı bir biçimde akabildiğini gösterir. Bu üçgende belirgin bir eşitlik vardır ve bu eril olan ile dişi olan arasında uyum olduğunu ve her ikisinden de eşit oranda yararlanıldığını anlatır. 

4 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

4 rakamı kare, eşkenar dörtgen veya dikdörtgenle özdeşleştirilir. Her durumda, iki dişi ve iki eril enerjinin birleşimini temsil eder. Bu biçimiyle, pozitifle karşılaşan negatifin birleşmesinden oluşmuş maddeyi ve onun aldığı şekli temsil eder. 

5 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

5 rakamı pentagramla (yıldız) ilişkilendirilir. Pek çok bilgide beş köşeli yıldız insanın temsilcisidir. Başı yukarıdadır. Kolları iki yana açılmıştır. Bacakları da aşağı doğru ve yine iki yana açık durumdadır. 5 rakamı, ateş, su, hava ve topraktan oluşan 4 elemente hükmedebilen bilinci sembolize eder.

Tepesi yukarı bakan yıldız, ruhsal olanın maddeden daha önemli olduğu bir bilinci temsil ederken, tepesi aşağıya bakan yıldız, maddenin ruhun karşısında daha üstün görüldüğü bir bakış açısını anlatır. Bir başka deyişle, tepesi yukarı bakan yıldız, sahip olduğu güçlü ruh yapısı aracılığıyla, tutkularına karşı koyabilen bir varlığı anlatır. Tepesi aşağı bakan yıldız ise, ruhunun maddi tutkular karşısında çoğunlukla yenilmekte olan bir varlığın temsilcisidir.

6 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

6 rakamı iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bir yıldızla bağdaştırılır. En sık kullanılma biçimi “Süleyman’ın Mührü” dür. Birinci üçgen gökten yere yağan enerjileri temsil ederken, diğeri, yeryüzünden gökyüzüne doğru yükselen enerjileri anlatır. Bir başka deyişle, ruhun maddeye olan üstünlüğü ile maddenin ruha olan üstünlüğü bir aradadır. Bu durumuyla altı köşeli yıldız, çeşitli düşünce farklılıkları, yaşam biçimleri ve zıtlıklar arasında bulunan denge noktalarını temsil eder. Maddi dünyada ise, kadın ile erkeğin birleşmesi ile ilişkilendirilir.

7 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

7 rakamı, üçgen ile dörtgenin birleşik hali ile yani piramitle temsil edilir. Bu durumda, fikir aracılığıyla elde edilen madde ve şeklini sembolize eder. Bir başka deyişle, ruh ile maddenin buluştuğu ortak nokta -mükemmellik- 7 rakamı ile temsil edilir. Eski Mısır Uygarlığı’nda piramitlere verilen önem, 7 rakamına en mükemmel biçim unvanını kazandırmıştır. 7 yi temsil eden piramitlerde kutsal şekiller olarak kabul görmüştür.

8 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

8 rakamı, üst üste ya da yan yana dizilmiş iki dörtgen ile temsil edilir. Dörtgenlerden birincisi maddeyi diğeri ise onun biçimini temsil eder. 9 RAKAMININ EZOTERİK ANLAMI

9 rakamı üç ayrı üçgenle ya da bir altı köşeli yıldız ve yanında bir üçgenle ilişkilendirilir. Burada anlatılmak istenen, fikirlerin, ister olumlu ister olumsuz olsun, mükemmel olan yaratıcı düşünceden kaynaklandığı gerçeğidir.

 
SAYILARIN SEMBOLİZMİ
 
BİR :
Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi Tek olanı, Mutlak olanı sembolize etmektedir. İslam’da bir olan, tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada Bir’in yaratılıcılık işlevi de ortaya çıkar. Tarot destesindeki bir numaralı kart olan Büyücü de başlangıç ve yaratılış anlamındadır. Bir sembolizmi üretkenlikte de ortaya çıkmaktadır. Ataerkil toplumlarda üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. Bu bağlamda Yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil eder. İbrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa göre diğer bütün harfler ondan türer. Bazı yazarlar göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmektedir. Bir için başka sembol açıklamaları da vardır. Güneş de bir tanedir ve bu yüzden Mutlak Bir’in sembolü olarak Güneş de kullanılmıştır.
 
İKİ :
İki sayısının sembolizminde akla gelen kuşkusuz evrendeki düaliteyi sembolize ettiğidir. İlk toplumlarda etraftaki en ulu kavramlar tekti ; Dünya, Güneş, Toprak Ana gibi. Ancak erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlar tarafından ön plana çıkartılması evrendeki düailitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/öteki dünya , Güneş/Ay, Toprak Ana/Erkek Tanrı (Kybele/Attis gibi) düalite, hatta kadın/erkek, dişil/eril, sıcak/soğuk, gündüz/gece gibi ikilikler vurgulanmaya başlanmıştır.
 
ÜÇ :
“Allah’ın hakkı üçtür”. Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bu söz üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir. Hıristiyan toplumda yetişen biri ise kutsal üçlemeden bu sayının kutsallığına aşinadır. Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. Üçleme Mısır mitolojisinde İsis-Osiris-Horus şeklindedir. Yunan mitolojisinde ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve yer-Deniz-Yer altı) şeklinde varolmuştur. Hristiyan inancında ise Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüşmüştür. (Bazı yerlerde Baba-Oğul-Meryem şeklinde). Bu üçleme İslam’da bazı mezheplerde Allah-Muhammet-Ali şeklinde görülmektedir. Üçlemenin bir sembolik yanı da kutsal birleşme ve doğan çocuktur , bir başka deyişle baba-anne ve çocuk da bir üçlemedir. Bir başka üçleme de Beden-can-ruh üçlemesi olarak gösterilebilir. Sayı olarak üç kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olarak da (1+2=3) önemlidir.Üç sayısı sembolik anlamlarının bir bölümünü üçgen şekline de devretmiştir. Üçgen sembolizmi ile üç sayısının sembolizmi arasında benzerlikler vardır.
 
DÖRT :
Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört bir çok farklı şeyi ifade edebilir. Bir masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. İnsan da emeklerken dört ayağı üzerinde emekler. Böylece dört sağlamlığı düşündürtmüştür. Dilimizde varolan “dört elle sarılmak”, “gözünü dört açmak” gibi deyimler de yapılan işin sağlamlığını belirtmektedir. Dört ayrıca dört temel yön ile de alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen “dünyanın dört bucağı” deyiminde olduğu gibi.Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (Ateş-Hava-Toprak_su) sembolize eder. Böylece dört, dünyanın yapı taşı olarak da yer alır. Hıristiyanlıktaki haç, dört İncil, İslam’daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle alakalıdır.
 
BEŞ :
Beş genelde yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize eder. Teozoflara göre günümüzdeki insanlık beşinci kök ırktır.
Beş, elimizdeki beş parmaktan dolayı da önemlidir. Eski mağara yerleşimlerine bakarsak insanların erleştikleri bölgelerde beş parmak izlerini de görürüz. Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir beşinci elementin varlığı düşünülmüştür. Sembolizmde beş köşeli yıldız yaşamın sembolü olarak da kullanılmıştır. Beş vakit namaz, İslam’ın beş şartı, beş ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir.
 
ALTI :
Altı sayısının sembolizmi üzerinde düşününce kuşkusuz akla ilk gelen Süleyman’ın mührü olacaktır. İçiçe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı düşünülmektedir. Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi ve aşağıya akan suyu sembolize etmektedir. Altı sayısı 3+3 ‘tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının ayrıca bölenlerinin {1,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür. Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir.
 
YEDİ :
Yedi ile ilgili sembolizm her ana karşımıza çıkmaktadır. Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılması vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş’tir. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan “Göğün yedi katı” deyimi o günlerden kalmadır. Aynı şekilde “yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu” için yerin de “yedi katı” vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi katına ulaşmayı ifade etmektedir. Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi Satürn , Pazar ise Güneş ile alakalıdır.
 
SEKİZ :
Sekiz , yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek tanrı katını temsil etmektedir. İslam’da sekizin Cennet’i temsil ettiği de düşünülmüştür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taşır. Aynı inancın benzeri İslam’da da vardır. Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi de, mükemmelleşmeyi de ifade eder. Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı şekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aşamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır.
 
DOKUZ :
Dokuz eski sembolizm de bir bitişi göstermektedir. Zaten tek haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz üçün karesi olduğundan da bir erişilen noktayı , tamam olmayı göstermektedir. Ancak dokuz sonun olduğu yerde başlangıcın da olması gibi başlangıcı da haber verir. Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Buna göre dünya + 7 yıldız katı + sabit yıldızların olduğu kat , dokuz kat etmekteydi. İlginç olan bir başka husus da eski Türk inançlarında da göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika’da da vardır. Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı.
 
ON :
On en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı olmasından ötürü mükemmelliği temsil ediyordu. (1+2+3+4=10) İki elin parmaklarının sayısı olması da tamlığı ve mükemmelliği gösteriyordu. Musa’ya gelen on emrin de bu sembolizmle alakası vardır. Ayrıca Zohar’da ifade olunduğu gibi evren on sözcükle yaratılmıştır. Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sembolize etmekteydi. Ancak her kültürde olduğu gibi bu bitiş aynı zamanda bir başlangıcı da göstermekteydi. Sayılar hakkına yazılacak çok şey var. 0,11,12,13,16,17,19,33,41 gibi sembolik yönü ağır basan bir çok sayıyı burada inceleyemedik. Bu sayılar da ancak başka bir araştırmanın konusu olabilirler. 
 
 
RAKAMLARIN ANLAMLARI
 
Bir Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 1, pozitif bir amaç üzerinde odaklaştırılması gereken, motive edici ve iradesi güçlü bir yapıyı gösterir. Bu insanlar ayrıntılardan hoşlanmaz ve onlardan uzak dururlar. Aksi takdirde gayretleri hedeften ayrılabilir ve yollarında tehlikeler boy gösterebilir. İyi bir rakam olmasına rağmen mutlaka doğru yönü işaret etmelidir. Yoksa çok yükseklere çıktığı gibi çok aşağılara da inebilir ve büyük felâketlerle karşılaşabilir. Doğru bir rotaya girdikten sonra, doğum sayısı 1 olan bir insan o rotayı takip etmelidir, daha küçük amaçlar ve olası istekler feda edilmesi gerekse bile. Bunlar rotayı kesinlikle değiştirmemeli ya da çok çok uzaklara fırlatmamalıdır. Çünkü bu titreşimdeki bir insan, sadece doğrudan doğruya ve geliştirici bir tarzla yeni ve daha büyük başarılara erişebilir. 1 rakamı egonun sembolü olduğu için, böyle insanlar hem bencil hem de inatçı olabilir. Bu yüzden, kendi çıkar­arının başkalarınınkiyle çatışmasına meydan vermemelidirler. Yoksa dost kaybedip düşman kazanacaklardır. Eğer iyi kontrol edilir ve yüksek gelişim sağlayan kanallara yöneltilecek olursa, 1 rakamı doğum sayısı olarak gelecek vadetmektedir. İsim sayısı olaraksa, 1 rakamı, hareket arzusu ve kudretiyle dolu bir insanı belirtir, ancak bu insan ileriyi planlamaktan çok hemen olacak şartlarla karşılaşmaya hazırdır. Bu tür insanlar risk taşıyan bir durumdan uzak kalarak bütün zamanlarını işe ya da faaliyete verirler. Uzun vadeli projelere yardım etmeleri bile bir hatadır, çünkü 1 rakamının insanları genellikle bir işe ilk davet edilenlerdir, ancak o işi yapamadıkları zaman, hata başkasının olsa bile ilk suçlanacak olan yine onlardır. Ellerine geçen en iyi fırsata yapışırlar, çünki en iyi politikayı uygulayarak o yolu daha büyük şeyler için açabileceklerine güvenirler. Cesaret ve kendine güven onlardadır, ancak yaratıcı olmaktan çok taklit edici bir karakter taşırlar. Sık sık para kazanırlar, ama özgürce harcamaya da eğilimleri vardır. Bulundukları anın heyecanı ya da zorlaması altında acele karar vermekten kaçınmaları gereklidir.
 
İki Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 2, nazik ve anlayışlı bir karakteri belirtir. Mutlu saatleri yaşamalarının yanında hüzün dolu saatleri de yaşarlar. Bu titreşimin doğasından dolayı denge kurma isteği vardır. Doğum sayısı 2 olan insanlar bir soruna her iki taraftan öylesine yaklaşırlar ki, doğru ve tatmin edici bir karara ulaşamadan değişir dururlar. Bu durum onları, konuları eşitleme gibi hatalı bir umut içinde aşırılıklara sürükler. Sonuçta durumları abartırlar ve kendileriyle karşı karşıya gelirler. Dostlarına iyi öğütler vermelerini sağlayan çok hassas kararlar, kendilerinin, kendi sorunlarıyla ilgili karar vermesini önler. Eğer sadece, çabuk bir karara varmanın memnuniyeti peşinden giderlerse, doğrudan çok hatalı olurlarsa bazen en iyi şeyi yapmış olurlar. Doğum sayısı 2 olan insanlar, koşulları kendi isteklerine göre şekillendirmeye kalkışmaktan çok, bulundukları koşulları kabullenip o koşullara kendilerini ayarlamaya çalışmalıdırlar. Aşırılıklardan ve kararsız durumlardan kaçınmalıdırlar. Aşırı cömertlik onların büyük hatalarıdır. Onların başkalarına yönelttiği düşüncenin aynısını kendileri için de yöneltmelidir. İsim sayısı olarak 2, sessiz bir karar verme gücünü yansıtır. İyi bir plânlayıcı ya da öğütleyicidir, ancak gerçekleştirecek güçleri yoktur. Bu isim titreşimindeki insanlar, uygun ve yararlı bir şekilde plânlar yapabilecek ortaklıklar aramalıdır. Temsil ettiği karar verme gücü bu tür ortaklıklar seçmede kullanılmalıdır. Seçime kesinlikle duygu girmemelidir. Başkalarına düşkünlük 2 rakamının eksikliğidir. Bu isim sayısı, tam bir belirsizlik ya da aşırı tutuculukla birlikte duygusal ve dengesiz olabilen değişken bir eğilimi gösterir. Bu insanlara verilecek en iyi öğüt, küçük sorunlar ya da hareketler üzerindeki endişelerinin tümünü silmeleri olacaktır. Dost ve arkadaşça niteliklerini korumalıdır ve asla kavgalara girmemelidir. Doğru seçilmiş arkadaşlık ve ortaklıklarla çok ilerilere gidebilecektir. Aksi takdirde, kendilerindeki hakça mücadele ruhu en inatçı ve bencil biçime dönüşecek ve bu da onlara olduğu gibi başkalarına da ıstırap getirecektir.
 
Üç Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 3, özelliklerini en hızlı bir biçimde açığa çıkaranlardan biridir. Özellikle erken yaşlarda, eşyaları ve olayları hızlı bir biçimde öğrenme yeteneğiyle birlikte, keskin ve sezgisel bir düşünceye sahiptir. Bu doğum sayısına sahip birçok insan çok yeteneklidir, ancak yeteneklerini yararlı bir şekilde kullanmayı beceremezler. Birçok bakımdan uyumlu ve kapasiteli oldukları için daha kolay ya da hemen işe yarayabilecek şeyler için beslediği ümitlerinden vazgeçmeye eğilimlidirler. Bu insanlar kaygı ve endişeden o kadar uzaktırlar ki, hayatı pek ciddiye almazlar. Manzarası olan yerlerden, ilginç insanlardan ve iyi eğlencelerden hoşlanırlar. Bu yüzden sadece şu anı düşünmeyi ve geleceği kendi haline bırakmayı tercih ederler. Eksiklikleri ise, başka insanların, onların orijinal fikirlerinden yararlanmalarına imkân vermeyerek, başladıkları işlerden en fazlasını elde etmeyi istemeleridir. Bu doğum sayısı, doğru zamanda doğru şeyi yapmaya eğilimi temsil eder. Bu nedenle en uygun iş, daha sonra pişmanlık getirecek ihmallerden kaçınarak, karşı karşıya gelinen her fırsattan maksimum ölçüde yararlanmaktır. İsim sayısı olarak ise, birçok alanda yeteneği sergilediği gibi yeterliliğin yanında bir de güven olayını gösterir. Doğru başlamak şartıyla, bu isim titreşimindeki herhangi biri çok ilerilere ulaşabilir. Ama ayrıca bu sayı, küçük ya da ufak tefek olaylara karşı gösterilen sabırsızlığı da simgeler. Yeni bir iş ya da çabuk gelişme, böyle bir insanı daha büyük fırsatlara götürebilecek daha az ilginç bir yoldan, ki burada uzun vadeli planlamalar söz konusudur, alıkoyabilir. Sanat, bilim, spor, çabuk düşünme ya da sezgiyle ilgili şeylerin hepsi, 3 isim sayısına atfedilen yetenekleri gerçekleştiren insanlar için doğal çıkış kapılarıdır. Eğer öğütlere kulak verirler ya da bir çağrıya cevap vermekte ya da bir mesleği planlamakta iyi karar verirlerse, kendilerini hızlı bir şekilde hem paraya hem de şöhrete götüren yol üzerinde bulabilirler.
 
Dört Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 4, tehlikeye gitmekten çok temkinli olmayı tercih eden, kararlı ve ağır adımlarla yürüyen bir karakteri sembolize eder. Bu titreşimde ki insanlar yeni fikirleri kolayca kavrayabilmelerine rağmen, onların üzerinde pek durmazlar. 4 rakamıyla temsil edilen katı düşünce biçimine sahip birisi için, doğru bir şeye sahip olmak birinci derecede önem taşımaktadır. Dürüstlük ve güvenilirlik, bu doğum sayısına sahip olanların normal özellikleridir, ancak kişiyi sabır ve sebattan alıkoyabilecek tatmin ya da güvenliliğe bağlıdırlar. Eğer hedefe ulaşılmamışsa, 4 sayısının karakteri, zahmetli bir işi sonuna kadar sabırla yürütmekten çok plan yapan bir karaktere dönüşebilir. Küçük fırsatlardan yararlanmak zorunda kaldıkları zaman, bu titreşimde ki kişi de küçük şartlarla yetinmeyi düşünebilirler. Böylece 4 sayısı, yoksulluk ve yenilginin sembolü olabilmektedir.Yine de tuhaf bir şekilde, teknisyenlerin, araştırmacıların ve çok çeşitli konulardaki uzmanların ortak sayısı olmaktadır ve bu işler de titizlik ve kuvvet gerektiren işlerdir. Doğum sayısı 4, elde edilmiş becerilerin gelişimini pekiştirmektedir. İsim sayısı olarak ise, bilimsel ve mekanik alanlarda, özellikle büyüyen endüstrilerde başarı anlamına gelir. Kararlılık ve düzenlilik demektir, bu yüzden bu titreşime sahip insanlar bu yetenekleri artırmalıdır. Bu tür kişiler güvenilirlilikleri ve dürüstlükleri aracılığıyla çok arkadaş edinir. Sürekli gösterdikleri gayret, dayanabildikleri sürece onlara şöhret getirecektir. Bu titreşimde zekanın eksik olması, kuvvet ve sabır gücüyle dengelenir. Gerçek 4 rakamına dahil olan insanlar nadiren sinirlenir ve acil durumlarda son derece olumlu davranırlar. Zor anları, normal bir biçimde kolaylıkla geçiştirirler. Bu gibi insanlara verilecek en iyi öğüt, her zaman yeni şeyler öğrenmek için araştırmalarını sürdürmeleridir. Bunların ötesinde de, güçlü nitelikleri her zaman için arandığından dolayı, kendilerinin önemli oluşlarını hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıdırlar.
 
Beş Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 5 rakamı, sıra dışı şeylere duyulan arzuyla dolu, hararetli ve maceraperest bir karakteri sembolize eder. Bu titreşimde ki insanlar birçok bakımdan beceri sahibidirler ve yeni fikirleri kolayca kabul ederler. Genellikle yolculuğa düşkün olurlar ve yabancı ülkelerde bile kendilerini, ülkelerindeymiş gibi hissederler. Bunun sonucu olarak, bazıları başka dilleri kısa zamanda öğrenebilirler. Bu tür insanlar rutin işlere pek alışık değillerdir ve öyle bir an geldiğinde beklenmedik şeyler yapmaya eğilimlidirler. Eğer zorluklarla karşılaşırlarsa çözüm yollarını bulacak kadar da zekidirler. Hayat dolu ve çok yönlüdürler. Bu yüzden çevrelerindeki kişileri kendilerine çekerler ve dolayısıyla arkadaş sayıları fazladır. Değişmeye olan sevgileri, onların gerçek fırsatları dikkate almamalarına sebep olabilir. Ama ihmalden değil, sırf önlerine hemen çıkan imkânları tanıyamamalarından. Ellerinde olanlarla ilgilenmekten çok hep başka şeylerle ilgilenirler. İsim sayısı olarak 5 rakamı, hem düşünce hem de hareket özgürlüğünü sembolize eder. Başkalarının öğütlerinden çok, yaşamış oldukları gerçek tecrübelerinden bir şeyler öğrenmeyi tercih ederler. Bu durum bir engel, hatta şanssızlık anlamına gelebilir, ancak bu titreşimdeki insanlar bunu telafi edecek güce sahiptirler ve kaybettiklerini, genellikle yeniden elde edebilirler. Bu insanlar, hareketli olma eğilimlerine hakim olarak ve sabit bir işe yönelerek başarı şanslarını artırabilirler. Ancak, isimleri bile macera ruhunu titreştirir. Maceraya giremedikleri zaman kendilerini kaybolmuş hissederler. Bu enerjilerini beklenmeyenlerin ümidiyle günlük işlerine yönlendirebilirlerse gerçek sonuçlara ulaşabilirler. Bunlara rağmen onları bir yere çivilemek zordur, çünki 5 rakamı, maceracı olduğu kadar rizikoyu göze alanları da temsil eder. Bu insanlara, genellikle bir talih yıldızı da eşlik etmektedir. Ancak, bu yıldızın ne yapacağı önceden tahmin edilemez. Bu yüzden, bu titreşime sahip insanlar, şanslarına, ne çok fazla ne de çok sık güvenmeseler iyi olur.
 
Altı Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 6 rakamı, üstünlük ve geçilemezlik anlamındadır. Bu titreşimde ki insanlar, genellikle dürüst, saygılı ve güvenilirdir. Ayrıca, ilerleme hevesleri vardır, ancak kendilerini kabul ettirme, saygı ve itibar toplama kaygıları içindedirler. Sonuç olarak, dostlar arasındaki uyumu ilerletmek ve çevrelerindeki koşulları iyileştirmek isteğiyle hoşgörülü davranırlar. Bu türe giren insanlar neşeli, iyimser, hayatın ince ve nazik yanlarına düşkündürler ve bunlar, genellikle paylaşmak isterler. Güven gerektiren pozisyonları doldurmaları istenir ve böyle bir kapasiteyle de çoğunlukla beklentileri boşa çıkarmazlar, hatta daha da üstüne çıkarlar. Eğer şöhret elde edemiyorlarsa, bu, genellikle sahip oldukları şeyden tatmin olmaları, bu yüzden daha yüksekteki zirvelere çıkmak istememelerindendir. Kendi kendilerinden memnun olma hali onların tehlikeli özellikleridir. Tarafsız oldukları için kendilerini yargıç gibi görürler ve hatta hatalı düşüncelere doğru kayabilirler. Böylesi bir üstünlük doğal sempatilerini azaltır ve onların ikiyüzlü gibi görünmelerine yol açar. isim sayısı olarak 6, bütün sorumluluklarda başarı kazanmayı sembolize eder. Tabiî ki, güven yaratan bir şekilde yönlendirilmeleri şartıyla. Bu isim titreşimine sahip insanlar, çevrelerindekileri kendilerine çekme yollarını bilirler. Genellikle, hem sosyal hem de politik alanda popüler olduklarından, yaşadıkları çevre için önemli bir insan haline gelirler. Ancak, bu tür hedeflere ulaşmak için şöhretlerine yakışır durumda canlı ve enerjik olmalıdırlar. Bu isim sayısına sahip insanların yöntemleri hiçbir zaman çok fazla köktenci olmamalıdır. Ancak, ne vaad ederlerse etsinler, bunları yapabilecek kapasitede olmalı ve yerine getirmelidirler. İsim titreşimlerinin taşıdığı ince tesir nedeniyle, belki, çevrelerinde verdikleri sözlere bağlanacak insanlar bulacaklardır. Birliğin ve bütünlüğün hırstan daha üretken olduğunu, dürüst gayretlerin, ödüllerini de beraberinde getirdiğini öğreneceklerdir. Doğru ve dürüst davranışları aracılığıyla bu insanlar, hedeflerine radikal yöntemler olmadan ya da çabuk kazanma arzusu taşımadan da ulaşacaklardır. Bu tür sonuçların birikerek çoğaldığım unutmamalıdırlar. İşte o zaman daha büyük işlere devam edebilirler.
 
Yedi Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 7, akademik ve edebi bir karakteri sembolize eder. Bu tür insanlar, analitik olmasına rağmen hayalperestliğe de eğilim duyarlar. Sezgi, doğalarının güçlü bir bölümünü oluşturur ve çokları da yüksek bir hayal gücüne sahiptir. Doğal olarak gizemli şeylere düşkündürler ve sonuç olarak hüzünlü ve kederli olabilmektedirler. Yalnızlık bu insanların ilham kaynağıdır, ancak şöhret kazanamadıkları zaman, kendilerinden çok dünyayı suçlama eğilimleri içindedirler. Tanınmamış olmak onların cesaretini kırmaktadır. Bu durum onları, hayatın sıradan sorunlarına karışmayı istemedikleri daha derin bir ümit­sizliğe sürükler. Karmaşık sorunları çözebilme kapasitesine sahip olmalarına rağmen, kendilerini nadiren anlarlar. Besteciler, müzisyenler, uzmanlar, filozoflar ve ünlü mistikler bu doğum sayısıyla beslenmişlerdir ve genellikle bu tür meşguliyetlerle teselli ararlar. Ancak, gerçekten mutlu olmak için 7 rakamına sahip bir insan, bu dünyadan tamamen çekilmek yerine, onun bir parçası olmalıdır. İsim sayısı olarak 7 rakamı, büyük imkanlara sahiptir. Bu titreşimde ki bir insan doğal yeteneklerini sanata, bilime ve felsefeye yöneltebilir ve muhtemelen de o alanda büyük başarılar kazanabilir. Çok yükseklerdeki zirvelere ulaşabilirler, ancak başarılarının sessiz planlamalara bağlı olduğunu ve sık sık derin düşüncelere ihtiyaçları olduklarını unutmamalıdırlar.Ümitsiz ve kasvetli düşüncelerle uygulanması imkansız hayaller, bu isim titreşimine sahip insanların eksikliğidir. Bu yüzden, elde edilmesi mümkün olan hedeflere doğru çaba göstermelidirler. Çünkü sezgi ve hayal güçlerini büyük bir avantaj haline getirerek bütün beklentilerin üstüne çıkabilirler. Bu isim sayısına sahip insanlar, yüksek bir hiyerarşi içinde lider ve öğretici olabilirler, çünkü başkaları hakkında derin anlayışlara sahiptirler ve bu yüzden sadakati telkin ederler. 7 rakamının titreşimi içinde bulunmayan ticari başarı ya da mali bağımsızlığı kazanmak için başka insanların yardımına ihtiyaç duyacaklardır.
 
Sekiz Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 8, iş demektir. Bu geniş ticari ve endüstriyel gelişim çağında çok ilerilere gidebilen kararlı müteahhitlerin sembolüdür. Planları uygulamaya koyup tamamlayan ve daha sonra da daha büyük şeylere yönelen kişileri sembolize eder. Bu titreşim, talep eden ve başka insanlardan maksimum verim elde eden güçlü ve etkili bir karaktere sahip bir insanı temsil eder. İtirazlar onları durdurmaz, aksine daha fazla gayret göstermelerine sebep olur. Bu doğum sayısına sahip insanlar, büyük askeri ve siyasi kariyere sahip olurlar, çünkü iş alanında olduğu gibi bu alanda da ihtiyaç duyulan seçkin bir yetenek onlarda vardır. Bu titreşimde ki insanlar sosyal yaşamlarındaki dostluklarını zenginlik ve başarı üzerine kurar ve bu, o insanlar için standart haldedir. Bir şey ne kadar pahalı olursa, hayranlıkları da o kadar çok fazla olur. Servet ve güç arayışları sırasında, rakiplerine ve kendilerine bağlı olan kişilere karşı acımasız olabilirler. Ancak, diğer yandan da kendileriyle birlikte birçok insanı yanlarına götürürler. Bu yüzden sekiz rakamındaki bir insanın iyi tarafına yapışmak çok akıllı bir davranıştır, eğer bulabilirseniz! İsim sayısı olarak 8, başarı anlamına gelir. Büyüme ve faaliyet demektir. İnsanlar, ismi bu güçlü titreşime ayarlanmış bir kişiden, şuuraltı olarak büyük sonuçlar beklerler. Bu isim sayısına sahip insanlar sürekli olarak daha büyük işler kurarlar, ama hep iyi malzemelerle. Bir hedefe ulaştıkları zaman, hemen başka bir hedefe devam ederler, çünkü rahatlama onlar için işlerde gevşeklik demektir. Sık sık eski ya da ihmal edilmiş yatırımları ele alıp onları kullanışlı hale getirirler ve onlardan kazanç sağlarlar, ancak öncelikle öyle bir imkanın orada var olduğuna emin olmaları gerekir. Küçük kıskançlıklar, boşa harcanmış çabalar ve büyük fırsatlar varken küçük şeylerle meşgul olmak bu rakamın eksiklikleridir. Eğer 8 rakamına sahipseniz büyük düşünün, büyük hareket edin. Bu sayede büyük olursunuz.
 
Dokuz Rakamı ve Anlamı
 
Doğum sayısı olarak 9 rakamı, anlayışla birlikte tesiri birleştirir. Yüksek gelişim kapasitesine sahip güçlü bir kişiliği gösterir. 8 gibi 9 da başarı anlamındadır, ancak ticaret ve endüstrinin normal alanlarından çok sanatçı yeteneği ya da yaratıcı kanallar aracılığıyla. Bu titreşimin harika, bazen de manyetik özelliklerine sahip olan insanlar bunları bir noktaya toplamalı ve pratik bir biçimde kullanmalıdır. Eğer bunu başarırlarsa, başarıları sınırsız olabilir. Çoğunlukla, karşılaştıkları sorun kendi yeteneklerinin farkında olmamak ve izlenecek rotayı seçememektir. Sanat, müzik, beceri, icat yeteneği gibi şeylerin hepsi 9 rakamında bulunur. Bunları sınırlayan tek şey, o kişinin kapasitesi ve isteğidir. Bu iki faktör iyi bir şekilde ayarlanmalı ve birleştirilmelidir. Ondan sonra, bu doğum sayısına sahip bir insan, yeteneklerini toplayarak, kapasitesinin ötesindeki sınırlara atılmak yerine, hedefini iyi bir şekilde belirleyebilir. İsim sayısı olarak ise, doğal yeteneklerinden ya da özelliklerinden maksimum ölçüde yararlanarak, yüksek ve onurlu başarılara ulaşmayı sembolize eder. Bu tür insanlar sıkıcı ve kasvetli çevrelerden uzak durmalıdır, çünkü böyle durumlar isim titreşimlerinin temsil ettiği arzu ve hevesleri bastırabilir. Bu isim sayısındaki insanlar, genellikle başka insanları etkiler ve onlara yol gösterir. Bu nedenle, bu etkileşimi çok iyi ve akıllıca yapmalıdırlar. Sürekli olarak, makul düşünmeli ve ifade ettikleri fikirlere uygun yaşamalıdırlar. Küçük taktikler peşinde koşmamalı ya da karakterlerinin dışına çıkmamalıdırlar. Eğer böyle bir şey yapacak olurlarsa bütün güçleri ve onunla birlikte de, yaratmış oldukları güven ve saygı kaybolur. Bu isim sayısı gücü sembolize ettiği için, bu türe giren bir insan kendi payından fazlasını kesinlikle istememelidir. Gurur, kibir ve kendini beğenmişlik ciddi tehlikeler yaratabilir. Başkalarının anlayışı, onların hak ve isteklerine değer verilmesi bu isim sayısına sahip birisi için önemlidir, çünkü ancak o zaman temsil ettikleri evrensel tesiri ifade edeceklerdir.
 
On Bir ve Yirmi İki Rakamları
 
Numerolojinin ateşli öğrencileri l’den 9’a kadar olan temel sayılardan daha büyük sayıların anlamlarını da araştırırlar. Bazıları, ibranî alfabesindeki harflerle gösterilen 10’dan 22’ye kadar olan sayılara özel bir önem vermektedir.
Büyük sayılara hâlâ Pythagoras sistemine göre özel yorumlar getirilmektedir. Ancak, bir uzmanın belirttiği gibi, büyük değer göz önüne alınsa bile, sonuçta en önemli oları birim değerdir. Birçok numerolog arasında geçerli olan genel teoriye göre, 15 ve 24 gibi iki sayı arasındaki farka sadece ayrıntılar olarak bakılabilir ve bu ayrıntılar, her iki sayının da indirgendiği temel sayı olan 6’nın daha büyük gücü tarafından gölgelenecektir. Pythagorash sisteminde aynı şey 33, 42, 51 vb. gibi daha büyük toplamlara da uygulanacaktır. Hepsi de, en uçtaki titreşim olan 6’ya kadar inecektir. Ve bu nedenle 6 rakamı tümünün ortak değeridir. 11 ve 22 rakamı, çok belirli bir nedenden dolayı istisnalar arasına girmektedir. 11 rakamı hem dengenin, hem zıtlıkların, çok kolay değişebilenlerin simgesi olan 2’ye indirgenir. Bu yüzden 11’in titreşimsel tesiri, sadece şu kararsız 2 rakamının sınırları içine sokulmasından çok, hem kontrol edici, hem de karar verici bir faktör olmaya eğilimlidir. Aynı şekilde, 4 rakamına indirgenen 22 rakamı, katı bir temelin üzerine, alışılmışın dışında ve güçlü bir faaliyet ilave eder. Yani 4’ün titreşiminde genellikle var olan, kabul edilmiş rutin standartları değiştirir. Ya da başka türlü anlatmak gerekirse, 22 rakamı genellikle 4 rakamının sınırları içine sokulmayan unsurları içerir.
 
On Bir Rakamının Anlamı
 
Doğum sayısı olarak, 2 rakamının titreşiminde pek bulunmayan teşvik ediciliği girişimciliği belirtir. 2 raka­mında ki kararsızlıktan pek bir eser yoktur, ancak bunun etkisi doğum sayısı olarak çok belirli değildir.
İsim sayısı olarak, 2’nin temsil ettiği karar veriş gücüne sabır, güç ve enerji ekler. Sessiz tabiatlı, içine kapanık 2 rakamı kişiliği sık sık, 11’in titreşimsel tesiri altında imkansız gibi görüneni başarıp, büyük bir enerji olarak zirvelere yükselir.
Çok istenilen bir başarıyla sonuçlanacak uzun ve sa­bırlı planlamaları sembolize eder. Ancak, bu aniden gelip geçebilir, çünkü faaliyete geçen kişi 2 rakamına geri dönebilir ve kazanılan şöhretlerle yetinebilir. 11’in ateşli ruhunu yeniden canlandırmak için, yeni ve sessiz bir hazırlık gereklidir. O zamana kadar da 2 rakamının aşırı temkinliği ya da kendine güvenliği 11’in yeni faaliyetine engel olabilir.
 
Yirmi İki Rakamının Anlamı
 
Doğum sayısı olarak mistik bir tesiri 4 rakamının kararlı yapısıyla uyuşturur. Bu tipteki insanlar, dışa ait şeyleri ihmal etmelerine sebep olan içsel bir yaşam geliştirebilirler. Bunun yararlı olup olmaması, önemli ölçüde söz konusu kişiye bağlıdır. Doğum sayısından, genellikle pek anlaşılmaz. İsim sayısı olarak 22 rakamı, tuhaflıklar ile özel yetenekler arasında sürekli gidip gelebilir. Eğer bu titreşimde ki birisi, bazen, 4 rakamında bulunan mucit olabilecek yeteneğiyle makineleri geliştiriyorsa, bunu açıklanmamış ya da keşfedilmemiş alanlara yönlendirebilir. Bu 22 rakamının tesiridir ve sistemli davranmaktan vazgeçmezler. Bazen 4 rakamının özelliği olan kuvvet gerektirici işlere yönelirler. İstek ve hedeflerin çatışması bu titreşime uyumlu insanlar tarafından engellenmeli ya da uzak tutulmalıdır. Şöhret ya da itibara olan arzularını, yoğun çabalar ve pratik sonuçlarla makul hale getirmelidirler. Aksi takdirde, yetenek ve düşüncelerine çok fazla değer vererek, zorluklarla ve başarısızlıklarla karşılaşabilirler.
Bu yazı Felsefe kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Nümeroloji, Sayıların Sembolizmi ve Rakamların Anlamları için 4 cevap

  1. Ümmühan der ki:

    Ben bu tür şeyleri çok saçma buluyorum.Ama inananlar için çok güzel açıklama yapmışlar.Teşekkür ederim.

  2. ümit gürel der ki:

    9 dan büyük rakam yoktur

  3. Geri izleme: 9; Dünya Bizim, Geleceği Bizim Elimizde – Bir Film Okudum

  4. Mehmet der ki:

    26 sayısı ile ilgili bi şey varmı ben her yerde rastlıyorumda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.