7 Rakamının Gizemi Kuranı Kerimde 7 Rakamı ve Önemi

Dünyanın var oluşundan günümüze kadar gelen zaman içinde ve kutsal dinlerin ortak sembolleri arasında 7 rakamının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Benim hayatımda da 7 rakamının ayrı bir önemi vardır. 21 Haziran 1980 yılında doğdum. En sevdiğim evimizin kapı numarası 21 idi. 28 yaşında ve Ağustos ayının 28 de 28.08.2008 tarihinde evlendim. Evlilik tarihimin rakamları toplamı bile 28 dir. 28 yaşında askere gittim…vb. bir sürü örnek vermek mümkündür.Bir inanışa göre, dünyanın görünen ve görünmeyen alemler arasında ve kozmozda ki rakamı 7 dir. 7 , tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir. 7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır; hem uhrevi hem de dünyevi alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, Madde ve İnsan ile (3 unsur), Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7 dir ve bunlar Dünya Gelişim Sayısının temelini oluştururlar.
 
KURANI KERİMDE 7 RAKAMI
 
Kuran-ı Kerim’de bazı rakamlara dikkat çekilmiştir, bunlardan biri de 7 rakamıdır. İnsanlığın amacı bu konudan bir takım anlamlar çıkarmak değil, daha çok Kuran’ın sistematiği üzerine dikkat çekmektir. Bu açıdan baktığımızda, bir haftanın yedi gün olması gibi secde konusunun yedi rakamı ile ilişkili olduğunu görmekteyiz, secde halinde yedi uzvumuz yerle temas halindedir (2 ayak ucu + 2 diz + 2 avuç içi + 1 alın).
7, Yedi (Yedi Çift);

15/Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik.

Bu ayet, 1/Fatiha suresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumu ise Fatiha’nın 7 ayet oluşudur.

Yedi Gök;

2/Bakara 29: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.

23/Muminun 86: De ki: “Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

41/Fussilet 12: Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.

65/Talak 12: Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

67/Mülk 3: O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

71/Nuh 15: Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?”

78/Nebe 12: Sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik.

Yedi Gün (Dönüşte Yedi);

2/Bakara 196: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlara, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır.

Yedi Gece;

34/Hakka 7: (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

Yedi Başak;
2/Bakara 261: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.
Rüyada Yedi (Yedi Kıtlık Yılı);

12/Yusuf 43: Hükümdar:” Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler,) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin” dedi.

12/Yusuf 46: (Zindana gidip:) “Yusuf, ey doğru (sözlü insan). Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar.”

12/Yusuf 47: Dedi ki: “Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.”

Bilinmeyen Yedi;

18/Kehf 22: (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “Üç’tüler, onların dördüncüsü köpekleridir.” Ve: “Beştiler, onların altıncısı köpekleridir” diyecekler. (Bu) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.

Yedi Deniz;

31/Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yedi Yol;

23/Muminun 17: Andolsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz.

Yedi Kapı;

15/Hicr 44: (Cehennem) Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

6+1;

7/A’Raf 54: Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

10/Yunus 3: Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah’tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

25/Furkan 59: O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor.

32/Secde 4: Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O’nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

57/Hadid 4: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.

Kuran’da 7 nci Süre, el- A’raf Süresi’dir. A’raf’ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan ve dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kuran’da 7 nci sure olan el-A’raf’ın 7 nci Ayeti’ne bakalım: “Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.” Burada, tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla Yüce Yaradan ile insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu  belirtiliyor. Tüm bu bilginin, 7 nci sure’nin 7 nci Ayeti’nde olması, herhalde tesadüf olamaz.

NOT: Yed kelimesi, Arapça isimdir. “El”, “Kudret” anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, “Beyaz El” anlamdadır. Hz. Musa’nın parlayan eli, onun ilk mucizesi, kerameti anlamımdadır. Yedullah kelimesi ise “Tanrı Eli” anlamına gelir.

DOĞA’DA 7  SAYISININ GEÇTİĞİ YERLER
 
Gökkuşağı 7 renktir. Büyük Ayı takım yıldızı 7 yıldızlıdır. Dünyada 7 ana kıta vardır. Gökyüzü 7 kattır. En çok tanınan ve bilinen gül çeşidi “ 7 Veren Gülü”dür. Türkiye’nin  7 coğrafi bölgesi vardır. Rio, Roma ve İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuş şehirlerdir. Kızılderililerde 7 mevsim vardır. Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır.
 
GÜNCEL  VE SOSYAL HAYAT’TA 7  SAYISININ GEÇTİĞİ YERLER
 
Bir Haftada 7 gün vardır. Dünyanın  harikası 7 dir. Müzikte  7 nota vardır. Yeryüzünde 7 temel renk vardır. James Bond 007 dir. Hürmüz  7 kocalıdır. Pamuk Prenses’in 7 tane cücesi vardır. ATATÜRK 7 harftir.
 
Yedi   Alimler Hikayesi: “Yedi Alimler Hikayesi”, kaynağını Sindbadname’den alan Türkçe masallar derlemesidir. Bir cariyenin iftirasına uğrayan  Doğulu bir hükümdarın oğlunun kurtulması için, ülkedeki 7 bilge (alim) vezirden her birinin 7 gün boyunca kadınların kurnazlıkları üzerine anlattıkları öykülerden oluşur. Derlemenin adı da bu 7 alimden gelir.
Yedi  Askı: Arapça’da Muallakatü’s- Seba. Arap edebiyatında, İslam öncesinde yazılmış 7 kasideden oluşan derlemedir. Her biri yazarların en iyi yapıtı sayılan bu kasidelerin, Kabe duvarlarına asıldıkları için bu adla anıldığı sanılır.
Yedi  Hafta Savaşı: Avusturya- Prusya Savaşı olarak da bilinir. 1866’da, Avusturya, Bavyera, Saksonya, Hannover ve bazı küçük Alman devletleriyle Prusya arasında 1866 yılında yapılan ve 7 hafta süren savaştır. Prusya’nın zaferiyle sonuçlanmış, Avusturya’nın Almanya’dan çekilmesine yol açmıştır.
Yedi  Yıl Savaşı: Fransız devriminden önce Avrupa’nın bütün büyük devletlerinin katıldığı son büyük savaştır. (1756-63) Savaşın bir cephesinde Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya, öbüründe Prusya, Hannover ve İngiltere yer almıştı.
 
7 İLE İLGİLİ DEYİŞLER
 
Yedi Bela, Yedi Canlı, Yedi İklim dört bucak, Yedi kat el, Yedi mahalle duydu, Yediden Yetmişe, Yedi Düvel, Yedi Göbek, Yedi Delikli Tokmak.
 
İNSANIN VARLIĞINDA 7  SAYININ GEÇTİĞİ YERLER
 
İnsanın soyu 7 göbek öteye gider. İnsanın 7 çakrası vardır. İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği) Çocuklar okula 7 yaşında başlar. 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır.
 
DİNİ HAYATTA 7  SAYISININ GEÇTİĞİ YERLER
 
Yedi Ruh : Eski Mısır’da Güneş Tanrısı’nın  7ruhlu olduğuna inanılıyordu.
Yedi Bilge: Sümerlerde Ea, “Su Tanrısı” dır. Enkı adıyla da bilinir. İnanışa göre Su Tanrısı Ea’nın 7 Bilge Öğrencisi vardı. Bunlar yeryüzüne çıkıp insanlara bilgelik ve bilim öğretirlerdi.
Yedi Musalar: Müziği yaratan 7 müzik perisi (Anadolu- Helen mitolojisinde yer alan Musa denilen bu periler türkü çağırır, çalgı çalarlardı.)
Yedi Kurban: M.Ö. 278 yıllarında Balkanlar üzerinden Anadolu’ya geçerek Ankara yöresine yerleşen Galatlar’ın kurban törenlerinde 7 hayvanı kurban olarak kesmeleri. (Anadolu’da bir işin, bir dileğin yerine gelmesi için 7 koç kurban etme geleneğini de buna bağlayan halk bilimciler var.) (Örneğin bir yakınım, uzun zamandır bir çocuklarının olmasını arzu ediyordu. Bunun için 7 koç kurban edildi. Çocuk, 7 nci ayın 7 nde doğdu ve yedi sene bir koç kurban edildi.)
Yedi Kamış : Sirinks uzunluklarına göre yanyana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan’ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir, bir efsaneye konu olmuştur. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, Sirinks (Frigce ) isimli güzel bir periye aşık olur. Pan’ dan kaçmak için Sirinks kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna, ve ona olan aşkı için Pan bu kamışlardan biraz keser ve bugün “Sirinks” veya “Pan flütü” olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar.
Yedi Engel: Şaman inancına göre Tanrı Ülgen’in katına ulaşmak için geçilmesi gereken 7 engel  vardır. Bu engelleri aşmak, insanın inanç bakımından değişik aşamalardan geçmesine, olgunlaşmasına bağlıdır.
Yedi Kişi: (Şaman inancına göre) Tanrı Ülgen’in  yeryüzünde, önce,  kemikleri kamıştan, etleri topraktan 7 kişi yarattığına inanılır.  
Yedi Oğul: Ülgen’in 7 oğlu vardır: Karşıt, Bura- Kan, Yaşıl- Kan, Burça- Kan, Karakuş, Baktı- Kan, Er- Kanım.
Yedi Kulaç: Asya’da yaşayan Beltir adlı Türk topluluklarının düzenlediği bir din töreninde 7 kulaç uzunluğunda bir ip kullanılır, buna onların dilinde “ çilipağ “ denir.
Yedi Gün: Yenisey’de yaşayan şamanist Türk boylarından Beltir’ler, ölüyü Müslümanlar gibi yıkarlardı. Ölü toprağa verildikten sonra, ölünün dul kalan karısının saç örgüleri çözülüp dağıtılır ve yarısından aşağısı kesilirdi. Dul kadın, ancak ölünün toprağa verilişinden  7 gün sonra saçlarını örebilirdi. Ölünün karısı ve çocukları, ölünün toprağa verişinden sonra 7 gün içinde, ölünün ciğerleri rahatsız olmaması için, ciğer yemezlerdi. Ölü toprağa verildikten 7 gün sonra, köy yahut oba halkı toplanıp mezarlığa giderler ve mezarın başında ateş yakarlardı. Çin’in Gan-su eyaletinde Nan- şan dağlarının kuzey kollarında yaşayan Sarı Uygurlar, uzun zamandır Budist sayıldıkları halde defin törenlerinde bir çok Şamanlık unsurlarını muhafaza etmişlerdir. Bunlar ölülerini üç veya 7 gün evlerinde saklarlar. Bu müddet içinde lamaları çağırıp dualar okuturlar.
Yedi Kez Tekrar: Çin kaynakları, VI. yüzyılda Göktürkler’in defin törenini şöyle anlatmaktadır: ” Ölü bulunan çadırın etrafında at üzerinde 7 defa dolaşırlar. Kapının önünde bıçakla yüzlerini kesip ağlarlar. Yüzlerinden kan ve yaş karışık olarak akar. Bu töreni 7 defa tekrar ederler.
Yedi Gün Yedi Gece: Gılgamış Destanı’ nda Tanrı Enkidu’ yu alt etmek için 7 gün 7 gece oyalandırılması. Aynı şekilde Budha dininde “Çıtamani” denen mutluluk incisini bulmak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için Budha’nın gizli bir ülkede 7 gün, 7 gece yol gitmesi.
Yedi Melek,Yedi Gün: Yezidilerin inancına göre 7 imam (peygamber) ve bunların yaratıldığı 7 gün Melek Taus (Pazar), Derdail (Pazartesi), İsrafail (Salı), Mikail (Çarşamba), Cevrail (Perşembe), Şamnail (Cuma),Turail(Cumartesi).
Yedi Şans Tanrısı : (Şişi- fuku- cin) Japon mitolojisinde iyi talih ve mutlulukla ilişkilendirilen 7 tanrı vardır. Her biri farklı kökenlerden geldiği halde 16 ncı yüzyıldan sonra aynı kümede toplanan bu tanrılar Bişamon, Daikoku, Ebisu, Fukurokucu, Curocin ve Hotei ile tek tanrıça olan Benten’dir. Halk şarkılarına da konu olan Şişi- fuku, cin resim ve oyunlarda tek tek ya da topluca komik öğelerle betimlenir.
 
 KUTSAL DİNLERDE 7
 
Tevrat’a göre Firavun, rüyasında 7 cılız ineğin,7 semiz ineği yediğini görmüştü. Tevrat ve İncil’de, 7 sayısı yaygın olarak  kullanılmıştır. 7 rahip, 7 trompet, 7 kilise, 7 mühür, 7 kase, 7 yıldız, 7 boynuz, 7 başlı canavar, 7 ruh, 7 kollu şamdan  çok bilinen örneklerdir. İnanışa göre, Hz. Süleyman’ın tapınağına 7 basamakla çıkılıyordu. Tufanın hazırlıkları 7  gün sürmüştü. Nuh’ un, gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti.
Yedi Tur: Eskiden Yahudiler, Kamış Bayramı’nda tapınaklarında toplanır ve kutsal mihrabın etrafında 7 kez dönerlerdi.Museviler’ de Hamursuz Bayramı’ndan 7 hafta sonra yapılan Gül Bayramı’ nda günah adağı olarak 7 kuzuyu kurban etme geleneği vardır.
Yedi Çoban: Musa peygamberin, Firavun’dan kaçarak, gittiği Medyan çölünde yardım ettiği söylenen 7 çoban kız.
Yedi Oğul :Tevrat’a göre Yafes’in 7 oğlu vardır. Bunlardan her biri bir ulusun atası sayılır. Hıristiyanlıkta  manastır hareketinin başlangıcından bu yana 7 büyük günahtan söz edilir. Bu günahlar şöyle sıralanır: 1)Kibir, 2) Açgözlülük, 3) Şehvet, yani aşırı ve yasaklanmış cinsel istek, 4) Kıskançlık, 5) Oburluk ve genellikle ayyaşlık, 6) Öfke ve 7) Tembellik. Katoliklerde  7 sakrament esastır.
Yedi Uyurlar: “Eshab-ı Kehf” olarak bilinir. Ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü efsanenin kahramanlarıdır. Ortaçağ boyunca Hıristiyan ve İslâm dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma İmparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (İS. 250) 7 Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos (Efes) yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağaranın kapısı kapanır. Böylece İmparator Decius’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kurban törenlerine katılmaktan kurtulan 7 Hıristiyan, mucizevi bir uykuya dalarlar. Doğu Roma İmparatoru II. Thedosius döneminde (İS. 408- 450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. 7 asker, yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan sonra ölürler. Bunun üzerine onlar adına kutsal bir mezar yapılır. Batı’da yaygın olan anlatıda Eshab-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Denis, Serapion ve Konstantinos’ tur. Doğu’ daki anlatılarda ise bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, Debernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer. Afşin ve Tarsus’ta Eshab-ı Kehf, Efes’ te ise “Yedi Uyurlar” adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır.
Yedinci Gün Adventisleri: 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkan bin yıl inancına bağlı Protestan akımı Adventizmin günümüzdeki en büyük koludur.
Yedi İmamcılık: Sebiye, “Yedi İmamcılık” olarak da bilinir. Şiiliğin, imamların sayısını yediyle (seb’) sınırlayan koludur. Sebiye izleyicileri zamanla 7 sayısı üzerine kurulu bir öğreti geliştirmişlerdir. Buna göre yeryüzünde her zaman  Tanrı’ nın kanıtları (hüccet) vardır. Kanıtlar, konuşan (natık) ve susan (samit) olmak üzere ikiye ayrılır. 7 konuşan kanıt Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Muhammed  et- Tamm’dır. Her iki konuşan kanıt arasında da 7’şer susan kanıt vardır. Hz. Muhammed ile Muhammed et- Tamm arasındaki susan kanıtlar, Hz. Ali ile başlayıp Hz. İsmail ile biten 7 imamdır.
 
 İSLAM DİNİNDE 7
 
Kur’an’ın ilk suresi Fatiha 7 ayettir. Kainat 7 günde yaratılmıştır. Kabe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir. Mevlevilik’te 7 bilgelik rakamıdır. Mevlevilerde 7 selam vardır. Hz. Mevlana’nın 7 öğüdü vardır. İslam dininde 7 mertebe vardır. Müslümanlar Hac sırasında Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelirler. Müslümanlar Hac sırasında şeytan taşlamada 7 taş atarlar.  Mina’da, bayram günleri üç gün şeytan taşlanır. Bayramın birinci günü Mina’da, Cemre- i Akabe [Büyük Şeytan] denilen yerde iki buçuk metreden veya daha uzaktan Cemre [Büyük Şeytan] yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar yedi taş atılır. Bayramın ikinci günü, öğle namazından sonra üç ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hıf’e yakın olandan başlanır. Önce küçük şeytan, sonra orta şeytan ve büyük şeytana yedi taş atılır, toplam 21 taş eder.  Bayramın üçüncü günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi 49 taş olur. [Aynen ikinci günkü gibi.] Üçüncü günü güneş batmadan önce, Mina’dan ayrılınır. Dördüncü gün de Mina’da kalıp, sabahtan güneşin batışına kadar dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehabdır. [Küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.]
Kuran’da 7 Gök tabiri, 7 kez geçer. (Bakara Suresi 29), ( 17. İsra Suresi 44), ( 23. Muminun Suresi 86), (41. Fussilet Suresi 12),( 65. Talak Suresi 12), (67. Mülk Suresi 3), (71.Nuh Suresi 15). ayetlerde gerçekleşmektedir.
 
GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE VE AŞIKLARIN DİLİNDE 7 SAYISININ ANLAMI
 
Yedi sayısı, Orta Asya’daki Türk boylarından günümüze kadar Türk halk inançları ile günlük yaşamlarında en çok sözü edilen sayılardandır. Yedi sayısı, Anadolu’da ve bütün Türk boylarında kutsal sayılmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde belirlemek mümkündür.
Altay Türklerine göre ayın tutulması “yedi başlı dev” yüzündendir.
Kırgız Türkleri’nde Kutup Yıldızı’nda bulunan “Büyük Ayı”ya, “Yedi Bekçi” denir.
Orta Asya ve Anadolu Türklerine göre yer yedi kattır.
Kur’an-ı Kerim yedi harf üzerine inmiştir.
Mekke ile Medine arasında yedi kale vardır.
Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Peygamber kıssasındaki rüyaya göre yedi besili ineği, yedi zayıf inek yer yorumunda yedi yıl kıtlık olur.
Hac’da Kâbe yedi kere tavaf edilir.
Kur’an-ı Kerim’de geçen Eshab-ı Kehf olayı, Yedi Uyurlar olarak bilinir.
Hz. Ebubekir Mushaf’ı yedi suret yazdırmıştır.
Cuma namazının yedi farzı vardır.
Süleymaniye camii yedi senede yapılmıştır.
Çile yedi yıl doldurulur. Yunus Peygamber Diyarbakır kalesinde yedi yıl oturmuş, Eyüp Peygamber, Harran’da bir mağarada yedi yıl çile doldurmuştur.
İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur.
Bursa’da yedi Osmanlı türbesi vardır.
Osmanlı Devleti kurulduktan sonra yedinci asırda yıkılmıştır.
Dünyanın yedi harikası vardır.
Gökkuşağı yedi renklidir.
Başta yedi delik vardır.
Dilimizde sözcük türleri yedi tanedir.
Gökteki takım yıldızlarının en ünlüsü Ülker Yıldızı’na “Yedi kandilli Süreyya” denir.
Müzik notası yedi tanedir.
Ailede soy yedi göbeğe kadar çıkarılır.
Kefene yedi arşın bez de denir.
Mevlana’nın mesnevisi yedi cilttir.
Mevlana’nın yedi öğüdü vardır.
Anadolu’da düğünün en namlısı yedi gece, yedi gündüz olanıdır.
Çocuk yedi yaşında okula gönderilir.
1 hafta yedi gündür.
Tehlikeli ve sağa sola zorla baskı yapanlara yedi bela denir.
Aşıkların dilinde ve telinde yedi sayısı:

Seyrangahı imiş arşın yücesi
Düldül imiş Kanberi’nin hocası
Server Muhammed’in Mi’rac gecesi
Yedinci felekte arslan olan şah
Pir Sultan Abdal
Münkirin gıdası Hak’tan kesildi
Nesimî yüzüldü Mansur asıldı
Dünya yedi kere doldu ıssıldı
Dolduran Muhammet eken Ali’dir
Pir Sultan Abdal

Musahipsiz yedi adım varılmaz
İrfan olmayınca ağu yudulmaz
Yularsız deve katara gelmez
Hakk’ın bir ikrarın kime verdin sen
Teslim Abdal
Toprak yurt bulmaya güvercin uçtu
Yedi yıl deryada hem kanat açtı
Bir yeşil kubbeye kondu konuştu
Bir avuç turanın saçanıyız biz
Hüzeyin Fevzi
 
7 RAKAMININ YERYÜZÜNDEKİ GİZEMİ
 
Yedi, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, devriliğin, tekamülün mükemmel düzenin, Göksel Yönetim’in İşlevselliği’nin sembolü olarak bilinir. Tam bir periyodu veya siklusu ifade eder. Eril olan üç ile dişil olan dördün evliliği olarak da ifade edilebilen yedi sembolünün, dünyanın meydana getirilişini de sembolize ettiği görülmektedir. 
Yedi, dünya ve bedenle birlikte hem ruhsal hem de dünyaya ait olanı kapsayan ilk sayı; evrenin sayısı ve  makrokozmostur. Güvenlik, korunma, huzur, bolluk, yeniden birleşme, sentez ile ilişkilendirilen yedi aynı zamanda bakireliğin sayısıdır. 
Güneşin yedinci ışını insanın bu dünyadan bir sonrakine geçtiği yoldur. Bu yedi aşamayı tamamlayanlar, sonsuzluk kapısını çalarak dünya ile ilgili aşamaları geçip bir sonrakine hak kazanırlar.
Yedi gün, oruç ve tövbe periyodudur. Herhangi bir sayının yedinci gücü Philo’ya göre hem karedir hem de küptür, dolayısıyla da büyük öneme sahiptir. Üçlünün ve dörtlünün birliğini kapsar ve dolayısıyla ona sıra dışı bir değer bahşedilmiştir.
Uzayın yedi yönüne (yani varoluşla ilgili altı boyut ve bir de merkez), aynı zamanda üçgenin karenin üzerine konulmasıyla (gökyüzünün dünyanın üzerinde oluşu gibi) karenin üçgenle birleşimine tekabül eder. Görünenin ardındaki görünmeyen yedi sayısı ile yeryüzünde tezahür eder. O nedenle de Yönetim Mekanizmalarının sayısıdır ve Ruhsal Yönetim Kadroları insanları ikili dengeler içinde sınadıklarından, iki yönlüdür.
Yedi, müzik notalarının temel serisini oluşturan sayıdır ve aynı zamanda renklerin ve gezegenlerin olduğu gibi onlara tekabül eden tanrıların; aynı zamanda cezası ölüm olan günahların ve bu günahların zıddı olan olumlu eylemlerin sayısıdır.
İyilik ve kötülük, yin ve yang ikilemi sadece Tanrısal Makamlar’da asıl tekliğine ve birliğe kavuşur, onun dışında insan için her zaman kötülükten korunmak ve iyiye yönelmek asıl yapılması gerekendir.  Ezoterik tradisyonlarda ve Herman Hesse gibi gizemci yazarların romanlarında sık kullanılan ve yedi harften oluşan gizemli Abraxas ismi bu Tanrısal ikilemi, Tanrı’nın iyi ve kötüyü aynı anda barındırdığını ve insanın iyiyi kendi özgür iradesiyle ve isteyerek seçmesi gerektiğini anlatmaya çalışır. O nedenle de özgür irade ile seçilen kötünün yaşanması da kaçınılmaz olmakta ama özgür seçim nedeniyle tüm getirilerine katlanılması da bir karma olarak kişinin karşısına çıkmaktadır. 
Yedi Katlı Yol, ruhsal öğretiler dünyasında çok yaygın bir semboldür. Flaman Ezoterizmci Ruysbroek ruhsal yükselişin yedi basamağıyla, İranlı şair Attar onikinci yüzyılın sonlarında ruh kuşlarının 7 vadi boyunca süren yolculuğuyla, Iraklı Sufi Nuri ruhsal kalenin yedi duvarını betimleyerek ya da Avilalı Aziza Teresa yedi içsel kaleyi görselleştirerek bu görüşü ifade ederler. Yolun bütün bu betimlenişlerinin arkasında, eski Yedi Cennetsel Gök boyunca yükseliş fikri yatar.  Yedi kozmik aşama, yedi gök, yedi cehennem, yedi ana gezegen, evrenin devriliği, güneşin ışınları, insanın yaş dönemleri, bilgelik sütunları, gökkuşağının ay bölümleri, haftanın günleri, müzik notaları, dünyanın harikaları vs. gibi sembollerle ilişkilendirilir. Ayrıca yedi rüzgar, yedi deniz, yedi iklim, yedi yaş, yedi çöl, dünyanın yedi harikası ve yedi bilge insan vardır. Hydra’nın yedi başı vardı ve Ajax’ın  kalkanı yedi  kattı. Yedi dağın arkasındaki yedi cücenin unutulmaması gerekir.
Bir Arap atasözü, asla fazla alınmaması gereken yedi şeyden bahseder: “İyi yüreklilikle önerilen ekmek, kuzu eti, soğuk su, yumuşak elbise, güzel koku, rahat yatak ve benzeri güzel gelen her şey”.  Yedi, üçten sonra Orta Doğu’nun kadim uygarlıklarına ait kutsal sayıların en önemlisidir. Sayı, 28 günlük ayın dört haftaya bölünüşünden ya da yedi gezegenden (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) ortaya çıkıyor denebilir.  Yedi, dört elementi kuşatan ve duyusal güçlere karşılık gelen maddi dörtlemeyle (hava=zeka, ateş=istenç, su=duygular, toprak=ahlak) birlikte yaratıcı ilkelerin üçlülüğünü (aktif zeka, pasif bilinçaltı ve işbirliğinin düzenleyici gücü) içerir.
Yedi aynı zamanda yedi güzel sanatın trivium ve quadrivium’a bölünmesinin de temelini oluşturur.  Düalite prensibinin geçerli olduğu oluşumlarda yedi rakamı yerine çifti olan ondört sayısının esas oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden düalitenin dikkate alındığı kimi tradisyonlarda yedi rakamı çift olarak, yani ondört olarak ifade edilir. Örneğin Eski Mısır tradisyonunda Osiris’in bedeninin ondört parçaya ayrıldığı bilgisi vardır. Benzer şekilde Grek tradisyonunda da Zagreus’un bedeninin yedi ya da ondört parçaya ayrıldığı bilgisi bunmaktadır. 
Çin ve Sufi tradisyonlarında kalbi gelişimin yedi süptil derecesi bilgisi vardır.
Simyada, Eski Mısır’da, Budizm’de, Mitraizm’de yedi basamaklı merdivenden sözedilir.  Bir kaynağa göre, yedi notalı gamın ilk oktavının oluşturduğu müzikte ve kimyasal elementlerin sıralanışında düzenli yineleniş her zaman yediyle bağlantılıdır.
Kadim bir düşünceye göre insanın gelişmesi yedi ve dokuz dönemde gerçekleşir. İskenderiyeli Philo, ilk yedili dönemin sonunda insanın süt dişlerinin yerine gerçek dişlerinin çıktığını, ikinci yedili dönemin sonunda ergenliğin başladığını ve üçüncü yedilide gençlerin sakallarının çıktığını söyler. Dördüncü yedili yaşamın yüksek noktasıdır, beşinci evlilik zamanıdır. Altıncı yedili düşünsel olgunluk gerektirir, yedinci yedili ise akıl aracılığıyla ruhu yüceltir, sekizinci hem zeka hem de aklı mükemmelleştirir ve dokuzuncu tutkuları yumuşatır, adalet ve ölçülülük yolunda ilerler. Onuncu yedili ise insanları ölüme hazırlar. İncil’in 90. Mezmur’unda şöyle söylenir: “Yılların günleri yetmiş yıldır”.  
 
ÇEŞİTLİ GELENEKLER
 
Yedi başlı ejderha ya da yılan Mayalar’da Hindistan’da, Pers’te, Uzak Doğu’da, özellikle de Kamboçya’da, Kelt ve Akdeniz Mitleri’nde ortaya çıkar. Ezoterik tradisyonda Yedi Başlı Ejderha, insan egosunun 7 yönünü, enerjileri yükseltmeyi ve içimizdeki yedi başlı canavarı yenmeyi simgeler. Bazı tradisyonlar bu yedi başlı ejderhanın hep bizimle olduğunu ve eğer dikkatli olmazsak başlarının sürekli yenilenerek, ruhumuzu ele geçirdiğini söylerler ve insanın kendini geliştirmeye yönelik çalışmalarının yaşam boyu süreceğini ileri sürerler. Olumlu ve olumsuzu çift olarak bir arada barındıran yedi sembolünün iyiyi ve kötüyü aynı anda kendinde barındıran Tekliğin yani İlahiliğin sembolü olduğu belirtilir. O nedenle de, Yönetim Kadrolarının İşleyişinin de sembolüdür. İnsana mükemmelliğe gidişi işaret eder ama önce kendi içindeki yedi başlı ejderi yenmesi gerektiğini anlatır. Ancak en üst boyutlarda yani Tanrısallık katında bu ikilik tekliğe kavuşur. İnsan için daha yürünecek çok yol vardır. Yedi ayrıca üç boyutlu haça da tekabül eder ve acının, acı çekmenin arınmadaki çok önemli rolünün sembolüdür.  Simyada Çalışma’ya dahil olan yedi metal vardır. Astrolojide Büyük Ayı’nın yedi yıldızı değişmez, yani tüm yıl boyunca tam olarak görülür. Yedi yıldız, yedi ana gezegen, güneşin yedi ışını vardır.  Kadim olumsuz çağrışımları olan yedi, ikili bir yapıya sahiptir. Olumlu ve olumsuzu aynı anda barındırır. Yedi gezegenin sayısı, tanrıların, kahramanların (Teb’e karşı yedi) ya da kahramanlığı ve yaratıcı bilgeliği sembolize eden bilge adamların mitolojik figürlerinin her yeni kılık değiştirişinde ortaya çıkar. Olumsuzluğu da barındırdığı bilinmesine rağmen yedi genellikle olumlu ve Tanrısal güçlerle iç içe düşünülür. Tanrı’nın 99 isminin olması da aynı anlama gelir. Birlik ve teklik, iyiyi ve kötüyü sinesinde aynı anda barındırır ama insan Kutsal Ruh’a yükselmek için hep iyiden yana olmalı, her türlü kötülüğü kendinden uzak tutmalıdır. Kutsal Ruh’un yedi armağanı yedi ölümcül günahla dengelenmiştir. Tanrı’nın çaldığı lirin yedi, bazen de dokuz teli vardır. Romalı kilise babası Tertullian “yedi katlıdır karanlığı aydınlatan kutsal ruh” demiştir. Yedi karanlıkların aydınlatıcısıdır ama aynı zamanda da karanlığa davet çıkaran, insanı karanlıkla sınayandır. Yedi, Mandeanlar (Sabiiler) için de tehlikeli bir sayıydı; bir Mandean kutsal metni yedi baştan çıkarıcının Adem’in bütün çocuklarını baştan çıkardığını söyler ve bu yedi baştan çıkarıcı ile mücadele edilmeden aydınlığa çıkılamayacağını savunurdu. Aslanla ejderin bitmeyen kavgası, iyi ile kötü arasındaki sürekli denge olarak ele alınır. Hayat ağacı da yedi dalla sembolize edilirdi, her dalın da yedi yaprağı vardı.  Enok, Nuh, İbrahim, İshak, Yakub, Musa ve İsa dünyanın; yani bilgelik evinin yedi yıldızı ya da yedi çobanıdır. Vahiy yedi döngüsel dönemde gelir ve yedinci, son peygamberi izleyen ruhsal önder dirilişi başlatacaktır.  İsmaili Mezhebi’nin filozofları, ilahi yaratılış sözcüğü Kun Fayakun’un Ol ve olur’un yedi harfindeki yedi ezeli çeşmeden akan ilkeleri bilirlerdi; ezeli sisten önce yedi cennet sonra da yedi yeryüzü doğdu. Yedi büyük peygamber yedi göksel küreye karşılık gelir, her peygamberin yedi yeryüzüne karşılık gelen döneminde yedi imam ortaya çıkar. Londra’da Güney Kensington’daki yeni İsmaili Merkezi’nde yedigen bir çeşme bulunur. İsmaili Mezhebi’nin görüşlerine yakınlığıyla bilinen Basra’daki saflık kardeşliği insanlara yedi bitkisel ve yedi ruhsal beceri atfeder. Onbirinci yüzyılda yaşamış İsmaili Filozofu Nasir-i Hüsrev, bütün evreni maddi ve ruhsal yedililere bölmüştür.  
 
BUDİZM
 
Budizm’de, yükselmenin ve en yüksek olana erişmenin, merkeze ulaşmanın sayısıdır. Yeni doğan Buda, bunun son doğuşu olduğunu ifade etmek için 7 uzun adım atar. Arınmayı yedi yıl boyunca arar ve meditasyon için altına oturmadan önce Buda ağacının çevresinde 7 tur atar.  Buda’nın adımı zamanı ve mekanı aşan yedi kozmik aşamanın yükselişini sembolize eder. Borobadur’daki yedi hikayeli Prasada kutsal bir dağ ve axis mundi’dir. (Evrenin merkezi anlamına gelir. Şamanistik kökenli türk mitolojisine göre ise, dağlar ve ağaçlar axis mundi olarak kabul edilir). Son noktası Aşkın Kuzey’de biter ve o nokta Buda’nın gerçekliğine ulaşır. Budist cennetin 7 terası vardır ve yedi dinsel iş bu hayatta inanana meyve verecektir.  
 
 
 
ÇİN
 
Çin’de çok kullanılan ejderha motifi, yedi başlı ejderle bütünleştirilerek pek çok yerde hem arınmanın hem yükselişin ve hem de inisiyatik öğretinin, içsel yolculuğun, nefsin ateşini söndürmenin sembolü olarak kullanılır.  Çin, Japonya ve çeşitli Uzakdoğu tradisyonlarında olumsuzluğu simgelemekten çok, enerji akımlarını belirtir. Çeşitli cinslere ayrılan ejderler vardır. Çin ezoterik bilimlerinde ‘Feng Shui’de ley hatlarına ejder yolları’ denir ve Chi enerjisinin yang akımı mavi ejderle simgelenir.  Kutuplaşma gösteren enerjiler gerek Doğu gerekse Batı tradisyonlarında, genellikle ‘Kadüse’yi andırır tarzda, birbirleriyle mücadele eden iki ejder  veya yılanla simgelenir. Sembolizmde düalite prensibi ejder ve yedi sayısı ile de ifade edilir. Gök ile Yer arasında biri inen, biri çıkan iki enerji akımından söz edilir. Uçan kanatlı ejder veyerde yürüyen ejderle sembolize edilir.Çin tradisyonuna göre eski ay takviminde 7. ayın 7. günü büyüyen yarımayın günüdür ve bugün de kutlanan bayram özellikle kadınlar ve genç kızlar için Çin yılının en önemli bayramıdır çünkü her ne kadar kadim Çin’de çift sayı olmayan yedi sayısının, eril prensip olan yang ile özdeşleştirilmesi beklense de kadın organizmasının ritmik gelişimi yedi sayısını temel almıştır, dolayısıyla sayı kadın hayatının yaş dönemlerini belirlemede kullanılırdı: 2*7 yaşında olduğunda yin yolu başlardı ve 7*7 olduğunda bu sona ererdi. Çin’de yedi gezegen sayısı, sadece beş gezegeni içeren ve olasılıkla Hindistan’dan gelmiş olan daha önceki sisteme (Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) nazaran daha az öneme sahipti.  
 
HRISTİYANLIK
Hıristiyanlıkta Tanrı, yaratılışın altı ışının merkezindeki yedinci ışınla temsil edilir. Yedi ayin, ruhun yedi armağanı, teolojik ve temel erdemlerin yedi tanesi (3+4 olmak üzere) vardır, ölümcül günah, Araf’taki yedi sıra veya dağ, yedi sosyal bilim, gezegenleri kapsayan kristal küreler, büyük peygamberler, Varlığın Melekleri, İsa’nın kovduğu kötülükler, Meryem’in sevinçleri ve ıstırapları, Hıristiyan aleminin uğrunda mücadele verdikleri, erken dönem kilise konseyleri ile ilişkilendirilir. Yeni Ahit’te yetmiş kere yediye kadar bağışlamaktan sözedilir (Matta 18:22). Yedi, Meseller’de Bilgeliğin Yedi Sütunu olarak övülür (9:1) ve Zekeriya Rabb’ın Yedi Gözü’nden bahsettiğinde bu simgeyi Tanrı’nın her yerde bulunuşunu ve her şeyi bilişini vurgulamak için kullanır. Yeni Mükemmellik sayısı olan yedi, Tanrı’nın dinlenme günüdür ve aynı zamanda da zamanın geçişine işaret eder, çünkü İsa’nın sekizinci günde dirilişiyle sonsuzluk başlamıştır.  
 
YAHUDİLİK

Yahudilikte bu tradisyonel sayı Menorah’ın (Yedi Kollu Şamdan) yedi kolunda yankılanır. Kabala’da yedi kollu şamdan Gökyüzünün Yeryüzünü yedi aşamada, yedi ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetim’in yedi ayrı aşamasını anlatır. Eski Ahit’teki ünlü bir “yedi sahne” de aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir: Yedi rahip yedi koç boynuzuyla Jericho’nun duvarlarını yedi günde çevirmiştir. Yedinci günde onlar kenti yedi kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho’nun duvarları düşmüştür. Eski Ahit’te Baalam’ın yedi sunağı, kurban edilecek olan öküz ve koç vardır, Jordan Nehri’nde yıkanan Naaman zamanları, Samson’un sınırlarının sayısı, yedi kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocukla, yedinci dağdaki sandıkla ilişkilendirilir, ayrıca güvercin yedi günden sonra gönderilir. Yedi, Yahudilik’te okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında yedi büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşası yedi yıl sürmüştür, bilgeliğin yedi sütunu vardır.  “Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, yedi kere saflaştırılmış saf gümüştür,” der onikinci mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur. Bu şekilde sukkotta oturmak için  tavsiye edilen yedi gün, yaratılışın yedi günü ile ilgilidir ve Zohar’a göre Kabala’dakiyedi alt sefirot İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf ve Davud şeklinde tarihsel tezahürlerle bağlantılıdır.   Aynı şekilde yedi yıl süren Süleyman Mabedi’nin binası Mabed’e tekabül eden “sefirah binah” (Yüksek Akıl) da içine alan yedi alt sefirot ile mecz edilir. Bu alt sefirot’un yedincisi (onuncusu dalih) Şekine’dir, buna Sabbath Queen (Yedinci Gün Kraliçesi) denir ve Zohar’ın açıkladığına göre yedinci asli güne tekabül eder.  Yedinin her içermesi gibi Süleyman’ın Meselleri de Bilgeliğin yedi sütununu över (9:1) ve Zekeriya Rabb’ın yedi gözünden söz ettiğinde bu imgeyi Tanrı’nın her yerde hazır ve nazır olması ve her şeyi bilmesini hatırlatmak için kullanır. (Zekeriya 4:10).  Yedi İlahi Göz kavramı sanki Tanrı’nın onlar vasıtasıyla dünyaya baktığı gözler olan yedi büyük veli ile bağlantılı olarak sonraki dönemde Tasavvufta yeniden ortaya çıkar.  
 
MISIR

Mısır’da kader tanrıçaları olarak yedi Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin yedi kavanozu vardır, Ra’nın yedi kızı yedi tunikleri üzerine yedi düğüm atmışlardır, Ra’nın yedi şahini yedi bilgedir, boğayla birlikte yedi inek doğurganlığı temsil eder, ötealemin yedi evi vardır ve bu evlerin üç kat yedi kadar girişleri vardır. Bu sayı Osiris için kutsaldır. Mısır’da cennete giden yedi yol ve yedi cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılması sonucu elde edilen ondört yer ölümün diyarındadır. Bir geç dönem demotik metinde Osiris yer altı dünyasının yedi salonunda babasını dolaştırır. Mısır Tradisyonu’nda esiri okyanus Nun’da yüzen Ra’nın kayığında yedi ilah vardır. Osiris’in, ışığın yedi derecesi denilen yedi basamaklı merdiveni vardır.  
 
HİNDUİZM
Hinduizm’de Brahmanlar’ın Yedi Mücevheri ve tufandan önce yedi tanrısı ve onları koruyan yedi bilge adam vardır. Yedi, Hindistan’da yaygın bir kullanıma sahiptir. 3 ile birlikte Vedalar’da en sık kullanılan sayıdır.  Ateş Tanrısı Agni ile ilişkilidir. Ateş arınmanın sembolüdür. Agni’nin yedi eşi, annesi ve kızkardeşi; yedi alevi, ışığı, dili vardır ve ona yedi katlı şarkılar adanır. Güneş tanrısının yedi atı arabasını gökler boyunca çeker. Rigveda, yedi yıldızdan ve tanrıların içeceği olan cennetle bağlantılı olan soma’dan oluşan yedi dereden sözeder. Fırtına ve yağmur tanrısı İndra yedi katlıdır ve dünya yedi kısımdır, mevsimler yedi tanedir ve cennette yedi orman bulunur.  
 
TASAVVUF

İslamda ilk mükemmel sayıdır. Yedi gök, yedi iklim, yedi dünya ve deniz, yedi renk, yedi peygamber, kalbin yedi aktif gücü, hali ve yedi durağı vardır. Kabe yedi kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın yedi özelliğini temsil eder. İslam yedi sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kuran’a göre Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı yaratmıştır. Kuran yedi anlamlıdır ve namazdaki bir rekat yedi bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş yedi melek vardır. Mesnevi’de yedi yıldızın yedi aklından sözedilir. Tasavvuf yolunda yedi makam veya yedi vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. Yedi, manevi üç ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir. Salik’i nihai amacına ulaştırmak için gereken yedi aşama, cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her birini tek tek açmak gerekir.  Geç dönem Sufilik, ezoteristlerin ruhsal güçlerini üzerinde yoğunlaştırdıkları bedenin yedi hassas noktasından sözeder, bunlar Hint ezoterizmindeki yedi şakrayla paraleldir. Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı’nın Adem’den Muhammed’e kadar kendini yedi büyük peygamberde dışa vuran yedi temel niteliğiyle iş görür. Yedi, Sufilerin özellikle önem verdiği bir sayıdır. Göksel küreler “yedi değirmen” ve büyük ayı takımyıldızı “7 taht” olarak bilinir.  Türk tradisyonlarında Uygurlar’ın yedi kutsal kenti vardır. İstanbul yedi tepelidir. Altaylarda tahtı yıldızlarda olan Ülgen’in yedi oğlu vardır. Kuzey Asya’da insanın yedi canının olduğu kabul edilir. Ayrıca yedi başlı ejder sembolü de Türk tradisyonlarında rastlanan bir semboldür. Sibirya ve Yakut Şamanizmi’ne göre dünya dağı yedi katlıdır. Gökler ve yer yedi katlıdır.  Tufan ve tufanda kullanılan gemi de yedi sembolü ile ilişkilendirilir. Örneğin Tevrat’ta gemiye her saf hayvan türünden yedişer tane alınır. Gemi yedinci ayın yedinci günü Ararat Dağı’nın tepesine ulaşır. Nuhun Gemisi yedi bölmelidir. Kalde ve Hint Tradisyonları tufanın yedi gün sürdüğünü belirtir.  
 
MİTRAİZM
 
Yedi, Mitraizm kültünde de önemli bir role sahip olmuştur. Mitras bir İran güneş tanrısıdır. Mitraizm Gizemleri’nde ruh, yedi gezegenin yeraldığı gök yoluyla ilahi varoluşa yükselmiş düşüncedir. Bu yükseliş, sembolik olarak her usta olacak kişinin geçmesi gereken yedi kapıyla temsil edilir, arınmanın da sembolüdür, her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak dünyevi niteliklerden art arda kurtulmayı sembolize eder. Bu sembolizmin kökenleri İştar’ın yer altı dünyasına gittiğinde yedi kapının her birinde bir giysiyi bıraktığı kadim Babil’e kadar uzanır. Yedi kat aşağı inerek, yedi katı yukarı çıkılır. İnsanın kendi iç varlığında yaptığı yedi aşamalı derinleşmenin sembolüdür ve herkes bu inişi ve sonra da çıkışı yaşayarak yükselir. Mitras Gizemleri’nde ustalar en sonunda çırılçıplak ve bütün maddi sıfatlardan kurtulmuş, ruhsal dünyada yeniden doğmaya hazır olarak sekizinci kapıya, Işık Kapısı’na ulaşırlar. Bu kültle bağlantılı olan kefaret ve arınma ayinleri ayın yedinci, ondördüncü, yirmibirinci ve yirmisekizinci günleri düzenlenirdi. İnsanın yıldızlı göksel kürelere yükselişine ilişkin kadim görüşleri gibi, Mitras kültüne kabulün yedi derecesi de Hıristiyan yedi katlı araf kavrayışı temelinde biçimlenmiştir, ama daha da önemlisi bunlar genel olarak kabul edilmiş olan gizemli yoldaki yedi basamak kavramının habercisidirler. Sibirya Şamanları’nda da benzer bir sembolizm mevcuttur. Şaman ayinlerinin dayandığı kozmik kutupta yedi kesik vardır ve Samoyed Şamanı görevini üstlenmeden önce yedi gün yedi gece bilinçsizce yatar.
 
ZERDÜŞTLÜK
 
Kadim Pers’in dini olan Parsilik’teki yedi ölümsüz aziz, yüksek ruhlar (Amesha Spentas) olarak adlandırılırlar; bunlar iyi niyet, yüksek adalet, özlem duyulan Tanrı’nın Krallığı, alçakgönüllülük, mükemmel sağlık, yenilenmiş ölümsüzlük ve şuurlu itaat’tir. Yedinin önemi kadim Zerdüştçülük’te açıkça kabul edilmiştir. 6 Amesha Spentas, yani 6 kılavuz ruh, adalet ve iyilik tanrısı Ahura Mazda’nın bütünlemesiyle bir yediliyi oluştururlar. Pers tradisyonuna göre Dünya Dağı’nın tepesinden akan ırmakların ayırdığı yedi alan, ateşin yedi biçimi, Agni’nin Yedi Işını vardır.  
 
 
MAYALAR

Maya tradisyonunda göğün yedinci katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan yedi Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve yedi ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün yedi katlı olduğuna inanırdı.  
 
SÜMER-AKAD-BABİL
Sümero-Semitik tradisyonda haftanın yedi ay bölümü ve günü vardır. Dünyanın yedi bölgesi vardır, gökyüzü ziguratın düzlemleriyle sembolize edilir, hayat ağacının yedi dalı vardır ve bunların her birinin yedi yaprağı, cehennemin yedi kapısı, Tiamat’ın yedi şeytanı ve kendisini yok edecek yedi rüzgarı, yedi mühür, yedi inanç vardır. Sümer ve Akad metinlerinde yedi noktayla simgelenen ve boğa takımyıldızını oluşturan yedi şeytanın olduğu söylenir. Yedi basamaklı olan Sümer Kralı Gudea’nın tapınağına yedi göksel kürenin ziyaretçisini hatırlatmak için dünyanın yedi bölümünün evi denilirdi.Babil’de yedinin bolluk ve bereket sembolü olduğu düşünülürdü. Kadim Babil Ziguratı, basamaklı piramiti yedi katlıydı. Ayrıca kadim Babil’de sıcak mevsimlerde yedi burç görülemezdi, yalnızca beş tanesi ufkun ötesinde görülebilirdi. Bu görülemeyen yedi burcun kötü ilkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle yedinin tehlikeli ya da olumsuz bir sayı olduğu düşünülürdü. İnsanın aydınlatılması gereken yedi karanlık yönünü simgelediği söylenir, Babil’de gezegenlerin sayısı olarak bilinirdi. 
 
DOGON-BAMBARA GELENEKLERİ

Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre yedi, İlahi Kelam’ı ve galaksilerin yaratılmasını sembolize eden temel bir sayıdır. Maya, Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre İlahi Kelam’ın telaffuzu yedilidir. Yedi, insanın ve evrenin rakamı olarak kabul edilir, ayrıca üç ve dört sayılarıyla olan bağlantısından dolayı piramit geometrik formuyla ilişkilendirilir.  
 
AVRUPA
Ortaçağ Avrupası’nda yedi sayısının seriler halinde kullanımı tercih edilirdi: Kutsal Ruh’un yedi armağanı (Gotik çağda Güvercinlerle temsil edilir), yedi erdem, yedi sanat ve bilim, yedi ayin, insanın yedi yaş dönemi, yedi ölümcül günah, İsa’nın duasındaki yedi dilek. Yedi kilise, yedi boynuz ve kuzunun gözleri, ejderhanın yedi başı, “Yedi Mühürle Mühürlü” kitabındaki Tanrı’nın gazabının yedi şişesi vardır.  Alman tradisyonunda, uyumsuz, sürekli olumsuz konuşan evli kadınlara “yedi şeytan” denir. Bu kullanımın kaynağı ise bir kişinin horoskopunda evlilikle ilişkili olan “yedinci ev”den kaynaklanıyor olabilir; yedinci evin olumsuz yönünün evlilikte çatışmayı içermesi olduğuna inanılırdı.  
 
GREK GELENEKLERİ
Grek tradisyonunda Styks Irmağı spatyomun çevresini yedi kez dolaşır. Orfe ve Apollon’un Liri’nin yedi teli, Pan’ın flütünün yedi deliği, yedi Hesperidler, Pisagor’un yedi müzikal notası (titreşimi), Platon’un kürelerin müziğiyle ilişkilendirdiği  yedi göksel Siren vardır. Greko Romen tradisyonunda yedi sayısı, lirinin yedi teli olan Apollon için kutsaldı, ayrıca yedi Athena-Minerva ve Ares-Mars için de kutsaldı; Pan’ın yedi piposu vardır, Yunanistan’da yedi Bilge Adam vardır. Pisagor İnisiyasyonu’nda içindeki üçün gökyüzünü, dördün dünyayı temsil ettiği kozmik bir sayıdır, mükemmelliği sembolize eder.  Pisagorcular 7’ye dönüm noktası derlerdi. Bu dönüm noktasına gelen kişi, ruhsal olarak kendisiyle karşılaşmak ve mükemmel olana yükselmek ister ama içindeki diğer yedi nokta ile de mücadelesi şarttır. Sonuçta elde edeceği şey mükemmelik olduğu için de bu zorlu mücadeleye isteyerek katılır.  
 
JAPON GELENEKLERİ
Japon Tradisyonu’nda yedi ilah ve inisiyatik törenlerde yedi oktan oluşan köprü olarak geçer. Japonya’da yaygın bir inanca göre 7 tanrı iyi şans getirir. Afrika’daki Pahouin tradisyonunda yaratıcının topraktan yaptığı varlığın insana dönüşmesi için suda yedi gün kaldığı inanışı vardır.  
 
ÖLÜM KÜLTÜ
Yedi, ölüm kültünde de özel bir yer tutar. Zuo qi; yani yedi yapmak, ölen kişinin ruhunun kendini yavaş yavaş bu dünyadan ve akrabalarından kopardığı, ölümden sonraki dönemlerdir. Her yedinci günde çoğu zaman sutra okuyan Budist rahiplerin eşliğinde bazı kurbanlar adanır ve ayinler düzenlenir. Bu 49 gün sürer; bu sürenin sonunda ölen kişinin ruhu spatyom hayatına tamamen geçer. Arda Viraf Name adlı kitabında ruhun öte dünyaya yükselişi betimlenirken Viraf, hedefine ulaşmadan önce yedi gün yolculuk yapar.   
 
ASTROLOJİ
Astrolojide Semavi felekler “7 değirmen” olarak ve Büyük Ayı takım yıldızı”7 taht” olarak bilinir. Yedi gezegensel felek boyunca yükseliş fikri Kadim Astroloji içinde büyük önem taşır ve Zodyak aslında yedili sistem üzerine kurulmuştur. Yedi felek kavramı kadim astrolojinin temelini oluşturur.  
 
KADİM TIP
Yedi, kadim tıpta da önemliydi. Hipokratik gelenekte, yedi sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Ruh yani insanın içindeki asli yön yani içsel şövalye, yedi başlı ejder olan egosu ile yeterince mücadele edemezse, ölümcül de olabilecek hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Antikite dönemi hekimleri acı verici hastalıkların yedi gün ya da yedinin katı sürdüğünü bilirlerdi. Majik yöntemler kullananların ortaya çıkardığı hastalıklardan kurtulmanın genelde yedi yıl sürdüğü düşünülürdü. Onyedinci Yüzyılda Sir Thomas Brown’a göre her yedi yıl yaşamda bedenin ya da zihnin, bazen her ikisinin de doğasında bir değişiklik yapardı. Arap hekim ve filozof Ibn Tufeyl’in yazdığı bir romanda “yabani bir ortamda tek başına yetişen kahraman yedi yıllık aşamalarla ahlaksal ve ruhsal mükemmelliğe ulaşır” denilmektedir. Sözde Hipokratikler ise şöyle söylerler: “Yedi sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğilimindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişimlerin kaynağıdır; ayın kendisi de her yedi günde bir biçim değiştirir.  
 
7 BAŞLI YILAN (EJDERHA)

Yedi başlı yılan, inisiyatik yoldaki 7 zorlu sınavı simgeler. Aynı zamanda cehenneme iniş denilen inisiyatik deneyim sırasında inisiye adayının mücadele etmesi ve yok etmesi gereken karmik tortularını, menfi tesirleri, nefsaniyetini simgeler. Bu sembol Türk tradisyonlarında yedi başlı ejder olarak ifade edilmiş, ejderha sembolü ile simgelenmiştir. Doğu Ekollerinde özellikle Tibet ve Çin’de yedi başlı ejderha simgesiyle, iç yolculukta olan kişiye, bu aşamaları geçtikten sonra Işık, Aydınlanma ve İlahi Kelam’a kavuşma, Evrensel Yasalar’la ahenk içinde yürüme müjdelenir. Dejenere olmadan önce kadim zamanlarda özellikle Tibet ve Çin’de bu sembolü simgeleyen özel okullarda inisiyeler eğitim görürler, ejderhayı yendikten sonra asıl bilgi ile karşılaşırlardı. Daha sonra bu kıymetli okullarda, bazı majik etkilere yenik düşerek, yedi başlı ejder sembolü saptırıldı, kişinin kolay yoldan sonsuzluğa açılmasını simgeleyen bir sembole dönüştü.  Yedi başlı oluş, hem bu mücadelenin zor olduğunu, hem de arınma işleminin yedi planla ilgili olduğunu gösterir. Yedi plan, Göksel Yönetimi ve idareyi de simgelediği için ruhun arınmak için geçirmek zorunda olduğu yedi aşama ya da yedi kapıyı simgeler. İnisiyatik arınma yolunda olan kişi bu yedi aşamayı geçtikten sonra sekizinci aşamada, sonsuzluğu fark eder ve nefsiyle olan sınavlarını da verdiği için Işık’la Aydınlanma ve Aydınlatma aşamasına kavuşur, ruhu sükuna erer, fırtınalar ve iç sıkıntılar sona erer.  
 
EZOTERİZM
Yedi sayısı, Yüce Tesir’in üç alem olarak yayılmasını ya da üç alemde yayılmasını esas alan tradisyonel sistemlere göre, bu tesirin ötealem, süptil alem, seyyal alem, esiri alem, spatyom gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı alemdeki sembolüdür. Sözkonusu tradisyonel sistemlere göre Yüce Tesir’in tezahür etmemiş alemdeki sembolü üç, aracı alemdeki sembolü yedi, tezahür etmiş alemdeki rakamı ise onikidir.  Yedi sembolünün tradisyonlardaki ezoterik açılımları şunlardır:  Yedi, ruhsal tekamülün, doğadaki ve evrendeki gelişimin sembolüdür. Bazı tradisyonlarda, bazen dünya gezegeninin ötealem, süptil alem, seyyal alem, esiri alem gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı alemini bir titreşimler hiyerarşisi tarzında belirtmek ve bu titreşim alanlarıyla ilgili bilgileri açıklamak adına kullanılmıştır. Sözkonusu aracı alem, maddenin farklı düzeylerde titreşen enerjetik alanlarını barındırmaktadır. Bu alemde dünyanın fiziksel ortamından başlayarak giderek yoğunlukları azalmakta olan esiri maddelerinin, yani madenin titreşim düzeyi giderek yükselen hallerinin sıralanması, farklı tesir ortamlarının bir tür kademeleşmesi mevcuttur. Buna kısaca esiri derecelenme, bu ortamlara da yedi plan ya da yedi süptil plan denir.  
 
NEO SPİRİTÜALİZM
Neo Spiritüalizm’de yedi sınavlı, yedi aşamalı eğitim sürecini ve bu aşamalarla ilgili çeşitli bilgileri simgeler. Spiritüalizmdeki bu aşamalar “nefis terbiyesinin yedi aşaması” olarak kabul edilirken bu süreç, Mevlevilikte “yedi selam”, Bektaşilikte “yedi erkan”, Ahilikte “yedi ad yedi şart” adlarıyla bilinir. Bu aşamalarda yedi realite ya da yedi şuur halinin açılımı sözkonusudur ki ruhsal gelişimin bu yedi kademesinin Sufilik’teki karşılığı kalbin yedi iç zarfına denk düşer. Şuur yedi kademede açılarak, aydınlanma gerçekleşir. Aynı zamanda da yedili sistemler, yedili diziler halinde oluşan periyodik değişim, tesir ve akımları ifade ettiği için yedi değişimin kaçınılmaz sayısıdır ve yedi sayısı ile sık karşılaşan kişi mükemmeleşmeye giden yolda bu değişim sürecine girmiş ya da girmek üzere demektir.  Neo Spiritüalizm’de yedi sayısı Dünya Ruhsal Organizasyonlarının da sayısıdır. İlahi İrade ile gerçekleşen tüm ruhsal ve fiziksel organizasyonlarda yedi sayısı ile sembolize edilir ve matematiksel bir bağ ile tüm organizasyon ağı birbirine bağlıdır.
 
Kısacası;  7 rakamı, dünyanın ve insanın oluşum ve tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir.
Bu yazı Felsefe kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

7 Rakamının Gizemi Kuranı Kerimde 7 Rakamı ve Önemi için 13 cevap

 1. sanane lan der ki:

  Valla harika yani ama bnim sayısım 6 ne 7 var be harika
  Asdfsasdfasdf 🙂 zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xd xd xd

 2. sanane lan der ki:

  HIcmi yorum yok bnden baska

 3. Karatas Hava der ki:

  Çok sevindim.

 4. Karatas Hava der ki:

  Doğum Tarihi 7-lerle dolu, ne anlama geliyor acaba!

 5. havanur 123 der ki:

  Dünya 7 değil, günde yaratılmıştır.

 6. nazperi der ki:

  okuduklarim beni cok sasirtdi super helal olsun bunu bizlerle paylasana

 7. grgk yok abeeee der ki:

  ck gzl bi siteee… bunlar ztn tesaduf olamaz bnce … hepsini okumadım ama yinede ck gizem var

 8. salih korçek der ki:

  yazı çok uzun atlayarak yarasını oludum.çok ilginç… mesela 666 şeytanın sayısı… 7 neyin sayısı????…halen daha tam bir bilgi yok… o zaman o da şeytanın sayısı… ya da melek şeytan herneyse.. nasılsa aynı turden varlıklar. biri kötülüğü diğeri iyiliği temsil etmiyor mu…tvler özellikle 7 sayısnı çok ekrana çıkarıyor… programlarda .. özellikle haberlerde. mesela 8 kişi mi yaralandı 7 kişi yaralandı diyor..bunu neden yapıyorlar? gene tam olarak açıklayamasam da bunda var bi puştluk ama ne?

 9. Mustafa der ki:

  Christiano Ronaldo’nunda 7 rakamı var 🙂

 10. Özge Aksüt der ki:

  Bilgi içerikli doyurucu makaleniz, yazınız ilgimi çekti ve zevkle okudum. Emeğinize sağlık. Yalnız bir bilgi hatasını düzeltmek istiyorum: Mitolojideki Musa’lar, yani Esin Perileri (Türkü Çağıran, Şiir Çağıran) tam 9 Tanedir; 7 Tane DEĞİL! “9 MUSA’LAR” diye geçer. İllâ ki her spiritüel ve tanrısal yaratılış oluşumunu somut örneklere dökerek açıklamak için 7 rakamına uysun diye illâ zorlamamak lazım. 9 (Dokuz) Rakamı da veya 19 Rakamı da ÇOK KUTSALDIR, meselâ. Kur’an’da 19’a ve 9’a yönelik de çok Sureler vardır: Müddesir Suresi bunlardan bir tanesidir. Meselâ bir düşünün: Bir canlık varlık ancak en fazla 9 ay Ana Rahminde barınabiliyor ve 9 Ay tamamlanınca, Doğum gerçekleşiyor. Bu rakamlar elbette Allah’ın kurguladığı ve yarattığı bir Evren ve Dünya Sisteminin ve her şeyden Mühimi: Kur’an-ı Kerim’in Şifresi ve Allah’ın kurguladığı bir dünya ve evren sistemi ve düzeni için “Bu düzenin Yaratıcısı benim.” diyerek, altına imzasını koyduğu bir İlâhi Rakamlar ve bilemediğimiz ve asla insan kudretiyle çözemeyeceğimiz gizemli yönlerini ancak Allah bilir. O nedenle, bizler sadece “insan hafızasına” sahip, “sınırlı” kapasiteye sahip “yaratıklar olarak, daha ötesini, Allah’ın sınırsız ve sonsuz bilgilerini bilmeye gücümüz yetmez. Ne kadar çok iyi okur, araştırmacı olsak da, buna gücümüz yetmez. Yaratılan her şeyde Allah’ın mucizesini görmek ve şükretmek çok güzel!! Ancak insanın “sınırlı” kapasitesi ve algısı ile her gördüğümüz nesneyi, objeyi bir “sayı” ile etiketlemeye zorlamak doğru olmasa gerek bence. Saygılarımla…

 11. fatma çörekçi haniyf müslüman face der ki:

  ELLAH
  ım kovulmuşşeytandan
  SANA
  sığınırım yahudileri yaptıkları zulümleri ve birçoklarını ELLAH yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış temiz ve güzel şeyleri onlara haram ettik ve yahudilere bütün tırnaklıları haram ettik
  sığırın ve koyunun iç yağlarını da ancak bu ikisinin sırtlarına veyahut bağırsaklarına yapışan yada kemiğe karışan hariç onları zulümlerinden dolayı böyle cezalandırıyorduk ve elbette BİZ doğrularz (nisa160. en’am 146
  dikkat edelim RABBİMİZ yahudileri cezalandırmak için kendilerine daha önce helal kılınmış temiz ve güzel şeyleri onlara haram ettik diyor tabiki ELLAH zulümleri yüzünden onları cezalandırmak için onlara pis şeyi haram etmez
  ve bu haram ettiği rızıkların bütün tırnaklılar olduğunu bildirmiş RABBİMİZ eğer bütün tırnaklılar demiş olmasaydı domuz haramlığından şüphe edebilirdik ama RABBİMİZİN. SÖYLEDİĞİ SÖZÜ DOĞRULAYAN kulu olarak artık şeksiz şüphesiz inandım ki bütün tırnaklı hayvanlar helal ve temizdir alemlerin RABBİ ELLAH bütün eksik ve noksanlıklardan münezzehtir RABBİMİZ tutarsız söz söylemez O temiz dediğine başka ayetinde pis demez
  ELLAHIMIZ daha sonra meryemoğlu isa yı göndererek yahudilere daha önce kendilerine helal ve temiz olduğu halde haram kılınanlar temiz ve güzel şeyleri onlara tekrar helal etmiştir.
  ali. imran. 50 ,51
  önümdeki tewratı doğrulayıcı ve size bazı haram edilen şeyleri helal etmek için geldim ve size RABBİNİZDEN ayet/mucize getirdim o halde ELLAH tan korkun ve bana itaat edin hiç şüphesiz ELLAH benimde RABBİM sizinde RABBİNİZDİR öyleyse ONA kulluk edin işte dosdoğru yol budur
  dikkat edelim meryemoğlu
  isa onlara size bazı haram edilen şeyleri helal etmek için geldim diyor RABBİMİZ haram edilenlerin bütün tırnaklılar olduğunu söylemişti. ve isa peygamber
  domuz müstesna demiyor
  zaten niye desin ki RABBİ. onlara haram edilenlerin temiz ve güzel şeyler olduğunu söylemişti
  o halde isa peygamberin gönderilmesiyle kitab ehline helal kılınan temiz rızıklar bize neden haram olsun ki RABBİMİZ kitab ehlinin yiyeceği size helal sizin yiyeceğiniz de onlara helal DEMİŞ maide sûresinde
  ve tekrar tekrar.dikkatlice okumanızı istiyorum ELLAHIMIZ
  BÜTÜN TIRNAKLILAR
  İÇİN TEMİZ VE GÜZEL. OLDUKLARINI SÖYLÜYOR EĞER DOMUZA pis dersek ELLAHIN BUKELİMELERİNİ yalanlayıp kâfir oluruz çünkü ELLAH bütün TIRNAKLILAR diyor domuz tırnaklı olduğu için bütünün içinde domuzda var RABBİMİZ
  onlar bu kur anı gereğince düşünmezler mi eğer o ELLAH tan başkası tarafından olsaydı onda çok tutarsızlık bulurlardı diyor ELLAHIN bir ayetinde temiz dediğine başka ayetinde pis demesi çelişki değil de nedir haşa RABBİM kulların yakıştırdığı kotü sıfatlardan berî dir ve en mükemmel sıfatlara sahiptir tutarsız kitab ELLAHIN KİTABI değildir tutarsız söz ELLAHIN sözü değildir bu çelişkiyi yapan kitabı yüklenen zalim ve cahil kullardan başkası değildir RABBİMİZ elçisine biz onu senin dilinde kolaylaştırdık diyor
  bu da gösteriyor ki kur an peygamberimiz döneminde konuşulan dildi fakat ne yazıkki
  o çok karıştıran telbis olan iblis RABBİMİZİN koruduğu KELAMINIDAN başka herşeyi karıştırmış tabiiki dilleri de bugün ne yazıkki araplar.RABBİMİZİN. övdüğü dil olan kur an dilini konuşmuyorlar
  xınzır ın kur an dilindeki orjinal anlamı bozulmuş yaramaz kotü demek lehmexınzir ise bozulmuş kötü olmuş ettir hem bozulmuş hayvan eti pis tır ve RABBİMİZ. lehmehınzırın pis olduğunu bütün tırnaklıların da temiz olduğunu söylemiş eğer bozulmuş hayvan etini okunanlar içinde saymasak okunanlar dışında kalan hayvanlar helal ayeti uyarınca.pis şeyi helal saymak durumu
  ortaya çıkar ki bu da size ancak temiz şeyler helal kılındı ayetine uymaz
  eğer bozulmuş hayvan etini. pis olarak sayarsak ki hiç şüphesiz o iğrenç bir şeydir o halde hem ELLAHIN. bütün tırnaklıların temiz olduğu sözünü tasdik etmiş oluruz hem de kitab ehlinin yiyeceği size helal ayetini de tasdik etmiş oluruz hem de çelişkiyi ortadan kaldırmış oluruz
  ELLAHIN. SELAMI. ONUN içinde eğrilik tutarsızlık bulunmayan dosdoğru hidayet olan kitabına tabi olan kullarına HAMD. olsun bizi kitabıyla terbiye eden
  RABBİMİZE

 12. MUSTAFA SAYDAN der ki:

  Muhteşem tespitlerinizden dolayı kutluyorum. İzninizle konuyla ilgili 2 hususta görüş ve düşüncelerimi sunmak istiyorum. Birincisi bir kağıt parçası ne kadar büyük olursa olsun, kalınlığı , inceliği ne kadar olursa olsun en fazla 7 kat katlana bilmektedir Asla 8.kat atılamaz.
  İkincisi;. ” 15/Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik.” FATİHA suresi görüşü doğru değildir. Evet Fatiha 7 ayetten müteşekkildir de Kur’anın dışında değildir ki. Dikkat edilirse مِنَ الْمَثَانِي ( İKİLİLEŞENLERDEN, sanileşenlerden) 7 (yediyi) VE Kur’an-ı Azimi verdik. Buyrulmaktadır. Mantıken düşünelim Size Dünyayı ve Türkiyeyi verdik ifadesi isabetli olur mu?. Türkiye zaten Dünyanın içinde. Burada Kuran-ı Azimle birlikte anılabilecek bilinecek değerde henüz idrak edemediğim bir lütuf verildiğine işaret edilmektedir sanıyorum. Muhabbetlerimle. Mustafa.

Söz veya Şiir