Esmaül Hüsna Anlamları Ve Sırları


esmaül hüsnaESMAÜL HÜSNA NEDİR
 
Arapça isim kelimesinin çoğulu olan esma ile güzel, en güzel anlamına gelen hüsna kelimelerinden oluşan esmaül hüsna kelimesi Kur’an-ı Kerim ve Hadislerde Allah-ü Teala’ya ait isimleri ifade eder. Ayet ve hadislerde zikredilen “el-esmaü’l-hüsna” Allah’ın nasıl bir varlık olduğunun, O’nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara sahip olup olmadığını beyan eden isim ve sıfatlardır. Allah’ı güzel isimleriyle tanımak ve anmak, O’na layık olmayan nitelikler isnat etmemek insanın başta gelen görevidir. Hadislerde geçen “ihsa” (saymak) ve “hıfz” (ezberlemek) kelimeleri ile maksat; Allah’ı güzel isimleriyle tanımak, O’na O’nun istediği şekilde ibadet ve itaat etmektir. Allah’ın isimlerini anlamadan ezberlemek ve tekrarlamak doğru değildir. Tirmizi (ö. 279) esmâü’l-hüsna ile ilgili Ebû Hüreyre’den yaptığı bir rivayette, Allah’ın 99 isimini zikretmiş ve bu hadis için garib demiştir (Deavat, 83. No: 3506). Tirmizi, Ebu Hüreyre’den aynı anlamda iki hadis daha rivayet etmiş ancak bu rivayetler de isimler sayılmamıştır. İbn Ebi Ömer Sufyan b. Uyeyne – Ebu’z-Zinad – el-A’rac tarikıyla gelen hadise “hasen-sahih” demiştir. Buhari ve Müslim’in rivayetlerinde de isimler yoktur. İbn Mace, el-esmaü’l-hüsna ile ilgili rivayetinde 101 isim zikretmiştir (Dua, 10, 11. No: 1269-1270). Tirmizi’nin rivayetinde el-esmaü’l-hüsna, “hüvallahüllezi lailahe illa hu” ile başlarken, İbn Mace’nin rivayetinde “Allah” lafzı ile başlamaktadır. Tirmizi ve İbn Mace’nin el-esmaü’l-hüsna ile ilgili rivayetlerinin dışında başka hadislerde de Allah’ı tanıtan isim ve sıfatlar geçmektedir. Hadislerde geçen kabid, basıt, hafid, rafi’, mu’ızz, müzill, sabur, muhsi, mübdi’, mümit, vacid, reşid, mukaddim, muahhir, muğni, mani’, darr, nafi’ ve macid gibi bazı sıfatlar, isim şeklinde Kur’an’da geçmemektedir. Ancak bu sıfatların ifade ettiği manalar fiilller ile ifade edilmiştir. Allah’ın isimleri ve sıfatları 99 adetten ibaret değildir. 99 rakamı çokluktan kinayedir. Nitekim, el-esmaü’l-hüsna ile ilgili hadisler, Allah’ın isimlerinin 99’dan ibaret olduğunu da belirtmemekte, sadece bu isimleri sayanların cennete gireceklerini bildirmektedir. Ayrıca hadislerde geçmeyen ancak Kur’ân’da geçen Allah’ın güzel isim ve sıfatları vardır. Bu isim ve sıfatların sayısı iki yüzü geçmektedir. Peygamber aleyhisselam biz müslümanlara, dualarımızda Allah’ımızın bu güzel isimlere yer vermemizi tavsiye etmis , bunun dualarımızın kabulüne vesile olacağını beyan etmiştir .
 
hüsnaESMAÜL HÜSNA VE ANLAMLARI
 
1) ALLAH:-Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.2) RABB

: Terbiye eden, yaratan, besleyen, mâlik, en mükemmel, sahip tutan ve idare eden anlamlarına gelir. Rabb ismi, yüce Allah’ın umumi isimlerindendir. Alemlerin devamını sağlayan yüce Allah, onların Rabbi’dir. Allah’ın her türlü eksiklikten münezzeh olan Rububiyeti ve O’nun neticesi olan terbiyesi, besleyip büyütmesi olmasaydı, kainatta ne varlıktan, ne de tekamül’den hiçbir eser bulunmazdı. Eğer bir kemalimiz, bir terbiyemiz, ölçülü bir şekilde doğmamız, büyümemiz, yaşamamız ve ölmemiz varsa bunlarda yüce Allah’ın Rab sıfatının yansımasını görmemek mümkün değildir. Bu alemde görülen ve bilinen her şeyde yüce Allah’ın sıfatlarının belirtisi vardır.3) RAHMAN

: Allah’ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen bir sıfat ismidir. Sıfat ismi olmakla beraber, bu ismin Allah’tan başkasına verilmesi uygun görülmez. “Çok rahmet sahibi, gayet merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan” diye tefsir edilip açıklanabilirse de, yalnız yüce Allah’ın özel bir ismi olduğundan dolayı tam anlamıyla tercüme edilemez. Dilimizde onun tam karşılığı olan bir kelime yoktur. “Esirgeyici” olarak tercüme edilmesi de doğru değildir. Dolayısıyla bu anlam Rahman isminin tercümesi olamaz. “Acıyan” diye tercüme edilmesi de onun tam anlamını vermekten uzaktır. Çünkü kuru bir acıma merhamet değildir. Bilindiği gibi, merhamet acıyı giderip yerine sevinç ve iyiliği getirmektir. Bu itibarla merhametli sözcüğünden anladığımız anlamı, diğerlerinden anlayamayız. Rahman, “pek merhametli” şeklinde eksik olarak tefsir edilebilirse de tercüme edilemez. Yüce Allah’ın rahmeti, sadece bir iyilik duygusundan ibâret değildir. O’nun rahmeti, insanlara iyilik dilemesi ve sayılamayacak kadar nimetler vermesidir. O halde “Rahman” ismini böylece bilmek ve anlamak gerekir. Her gün karşılaştığımız ve içinde bulunduğumuz nimetler, aslında bize Rahman’ın en güzel açıklamasıdır.4) RAHİM

“Çok merhamet edici’ anlamında bir isimdir. Allah’ın sıfat ismi olmayıp, Allah’tan başka varlıklara da verilebilen bir isimdir. Bu iki sıfat “Rahmet” mastarından türemiş olmakla beraber, aralarında ifade ettikleri anlam bakımından farklar vardır. Rahman ve Rahim arasındaki bu farklar şöylece belirtmek mümkündür: 

a) Rahman sıfatı; daha ziyade ezelle; Rahim sıfatı ise daha çok ebedle ilgilidir. Bu nedenle hadislerde yüce Allah’ın hakkında “Dünyanın Rahman’l ahiretin Rahim’i” ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz. Rahman sıfatı bütün insanları; Rahim sıfatı ise yalnız müminleri kapsar.b) Rahman sıfatı

; hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın varlıkları yaratmak, meydana getirmek, onların çalışıp çalışmadıklarına bakmadan sayısız nimetlerle nimetlendirmek anlamlarına gelirken; Rahim sıfatı Allah’ın emirleri doğrultusunda çalışanlara, çalıştıklarının karşılığını vermek anlamına gelmektedir. 

c) Rahman sıfatıümitsizliğe, karamsarlığa imkan bırakmayan kesin bir ümit ve ezeli bir yardım ifade eder. Rahim sıfatı ise, yaptığımız işlerimizin Allah tarafından mükafatlandırılacağını ifade etmektedir. Bu nedenle Rahman sıfatının ifade ettiği manada mü’min ve kafir eşit tutulup ayırım yapılmamış; Rahim sıfatının belirttiği manada ise, mü’min ve kafir açık bir farkla ayrılmışlardır. 

5) el-MELİK: Yüce Allah Melik’tir. Yani mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek malikidir. Bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O’na mahsustur. Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız yüce Allah’tır. O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır. Sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah’tır..6) el-KUDDÜS

: Her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak, eksiklikten beri, mutlak kemal sahibi anlamında. Allah, sonradan olma ve hiçbir tasvir kayıtlarına sığmayan, hakkında hiçbir eksiklik düşünülemeyen en mukaddes olan en yüce varlıktır (el-Haşr, 59/23; el-Cum’a, 62/1).7) es-SELAM

: Allah, her türlü eminliğin, salimliğin aslı olup, ayıptan kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olan yüce yaratıcı anlamındadır. Allah, yok olmaktan ve hatıra gelen her türlü eksikliklerden uzaktır. Buna göre dünyadan ve ahiretten emin olmak isteyenleri ve kurtuluşa ermek dileğinde bulunanları, kurtuluşa erdirecek olan da yalnız Allah’tır (el-Haşr, 59/23).8) el-MÜMİN

Allah’ın iman ve güven veren her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran anlamında bir ismidir. Allah, korku içinde olanlara emniyet ve güven verendir. Bu bakımdan her türlü korkudan emin olmak için Allah’a iltica edilmeli, O’na sığınılmalıdır. 

9) el-MÜHEYMİNAllah’ın görüp gözeten, her şeye şahit olan, her şeyi koruması altına alan, onları muhafaza edip saklayan olduğu anlamına gelir. 

10) el-AZİZAllah’ın, hiçbir yönden mağlup edilemeyen, her işinde mutlak gâlip gelen, son derece izzetli ve yüce olduğu manasına gelir. Hiçbir yönden benzeri olmayan dilediğini yapan ve buna güç yetiren, yüce varlığını ve kudretini hiçbir gücün mağlup edemediği tek yaratıcı Allah’tır. 

11) el-CEBBAR: Allah’ın, yarattığı tüm varlıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, her konuda çok güçlü ve kudretli olduğu anlamındadır. Ayrıca Allah’ın yarattıklarının tümünü kendi iradesine mecbur eden, dilediğini de zorla yaptırmaya gücü yeten, kesin hükmüne karşı gelinemeyen yaratıcı olduğu anlamına da gelir. Yüce Allah’ın “Cebbar” sıfatı sebebiyle insanların, işlerine kendi iradeleri ve serbestlikleri olmadığı sanılmamalıdır. Çünkü Allah, bildirdiği emir ve yasaklarına uyup uymama konusunda insanları kendi iradelerinde serbest bırakmıştır. Şüphesiz insanların, Allah tarafından akıllı ve iradeli yaratılmalarının bir anlamı vardır. Allah, insanı O’nun hükümlerini tanıyıp bilmesi için akıllı, kendi irade ve istekleri ile O’nun emrine uymaları ve gösterdiği bu yolda yürümeleri için de serbest iradeli yaratmıştır.Ancak Allah’ın, insanlara işlerinde serbestlik tanımış olması, onların bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur olduğu anlamına gelmez. Örneğin Allah’ın emirlerini dinlemeyip O’na karşı gelen asiler, günahkarlar cezaya yanaşmak istemeseler de vakti gelince cezalarını çekmeye mecbur olacaklardır. Allah’ın mutlak iradesi ve kudreti altına girmeyen hiçbir varlık düşünülemez. “Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir” (Âlu İmrân, 3/83).

 

12) el-MÜTEKEBBİRAllah’ın her hususta çok büyük ve azamet sahibi ulu bir yaratıcı olduğu anlamındadır. Büyüklük O’nun hakkıdır. Yaratılmışların hiçbirinin böyle bir hakkı yoktur. Allah, zatında sıfatlarında ve işlerinde, mutlak manada büyüklüğün tek sahibidir. Hiçbir insan için bu manada bir büyüklükten söz edilemez. Kendilerini büyük sanan nicelerinin, Allah’ın sonsuz kudreti ve büyüklüğü karşısında ne kadar küçüldükleri imkan imkansız olan bir gerçektir. Büyüklük sevdasına kapılanların yok olmalarına, bazen küçücük bir olay hatta çok küçük bir yaratık, bir mikrop bile yetmiştir. Bu gerçek karşısında insanlar hangi büyüklükten söz edebilirler? 

13) el-HALİK: Allah’ın yaratıcı olduğunu belirten bir sıfattır. Yaratmak ise bir şeyi var etmek, hiç benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek demektir. Bu manada Allah’tan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Herşeyi yaratan O’dur. İnsanların ortaya koydukları şeyler yaratma değildir; var olanlardan yeni bir şey elde etmektir. Allah, yaratandır; O’nun dışındaki tüm varlıklar ise yaratılmıştır.14) el-BARİ

: Allah’ın, yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratması, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getirmesi mânâsındadır. Şüphesiz varlıkları seçip, düzenleyip olgunlaştırarak her birini ayrı bir özellikte yaratan Allah’tır.15) el-MUSAVVİR

Allah’ın yaratmış olduğu varlıkların şekil ve durumlarını takdir edip, dilediği şekilde meydana getirmesi, şekillendirmesi anlamına gelir. 

16) el-GAFFAR: Kullarının günahlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. Günah işlemek insanların özelliği olduğu gibi, onların günahlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah’ın ayrılmaz sıfatlarındandır.17) el-KAHHAR

Allah’ın ziyadesi ile kahredici, yok edici yüce bir varlık olduğu manasına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir kimsenin gücü ve kudreti olamaz. Ama serbest iradeleriyle O’nun karşısına çıkma cüretini gösterenlere de layık oldukları cezaları tam olarak verecektir. Allah’ın kayıtsız üstünlüğüne sınır koyacak hiçbir varlık yoktur. 

18) el-VEHHABAllah’ın çok hibe eden, çok fazla bağışlayan olduğu anlamına gelir. Hak sahibi olmadıkları halde yarattıklarına çok çok verendir.19) er-REZZAK

Allah’ın bütün yaratıkların rızıklarını veren olduğunu ifade eder. Her canlı için gerekli gıdayı bahşedip yaratan ve bol bol veren Allah’tır. 

20) el-FETTAHKulların, her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran manasına gelir. Faydalı ilimlere karşı insanların kalbini açarak, onların islerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran yüce Allah’tır. Her işinde üstün gelen O’dur. 

gökyüzü21) el-ALİM: Allah’ın, çok bilen, bilgisi ezeli ve ebedi olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu manasını ifade eder.22) el-KABIZ

Allah’ın, her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her şeyi emri altına alıp tutan en yüce varlık oldu
Bu anlamına gelir.
 

23) el-BASiT: Allah’ın, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan yüce yaratıcı olduğunu ifade eder. Allah, insanlara rızık, neşe, rahatlık ve bolluk vererek onlara lütuf ve rahmetiyle muâmele etmektedir.24) el-HAFiD

: Allah’ın, emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil, perişan eden anlamına gelen bir ismidir. 

25) er-RAFİ: Kaldıran, yükselten ve yüksek olan anlamlarına gelir. Gönülleri iman ve irfan ışığıyla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdar eden yüce Allah’tır. Her yönüyle yüce ve yüksek olan O’dur.26) el-MU’İZZ

İzzet ve ikram edici, şeref sahibi anlamına gelir. Yalancılığa, samimiyetsizliğe itibar etmez.27) el-MÜZİLL

Yüce Allah’ın, layık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir eden anlamına gelen bir sıfat isimdir.28) es-SEMI’

İşiten, işitme kuvve tine sahip olan ve işitme gücünü verendir. O, hiçbir şartla ve kayda bağlı olmaksızın işitir. 

29) el-BASİR: Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yaratıklarına da görme duyusunu veren anlamını taşır.30) el-HAKEM

Hüküm koyan, emir veren, varlıklar hakkında hükmünü tamamen icra eden anlamına gelir. 

31) el-ADL: Allah’ın herkese hakkını veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen anlamına gelen sıfatının ismidir. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır (el-A ‘raf, 7/85; Yûnus, 10/109; Yûsuf, 12/80).32) el-LATİF

: En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan, seçilmez yollardan da kullarına çeşitli faydalar ulaştırandır (el-En’âm, 6/103).33) el-HABİR

: Herşeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sahibi bulunan, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır.34) el-HALİM

Acele etmeyen, günahkârların cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır. 

35) el-AZİMÇok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlük de yalnız O’ndadır. 

36) el-GAFURMağfiret eden, yargılayan, suçları bağışlayan, affeden, insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyendir. 

37) eş-ŞEKUR: Çok şükre layık olan, kendi rızası için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muamelesi yapandır. 

38) el-ALİYYYüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemal sıfatlarında üstün olandır. Herşey O’nun hükmü ve emri altındadır. 

39) el-KEBİRBüyük, yüce anlamında olup, Allah’ın kainatı ve ondakileri hüküm ve kudretiyle idare eden, her şeyi hükmü altına alan sıfatının ismidir. 

40) el-HAFIZ: Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, her şeyi belli vaktinde afet ve belalardan koruyandır.41) el-MUKİT

Rızıkları yaratıcıdır. 

42) el-HASİB: Herkesin yaptıklarını takdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesaba çekerek yaptığının karşılığını verendir (el-Ahzâb, 33/39).43) el-CELİL

Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır. Sıfat ve isimleriyle her türlü büyüklük kendine ait olandır. 

44) el-KERİM: Cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getirendir.45) er-RAKİB

: Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alandır (en-Nisâ, 4/1).46) el-MUCİB

: İcabet eden, isteyene karşılık veren, teklifleri bilen ve O’na yalvaranların isteklerine icabet eden ve karşılık verendir (el-Bakara, 2/186).47) el-VASİ’

: Bağışlaması bol ve rahmeti çok olandır. Yarattıklarına maddi ve manevigenişlik verendir (el-Bakara, 2/247).48) el-HAKIM

Herşeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olandır. 

49) el-VEDUD: Çok şefkatli, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegane layık olandır. Sevgi ve dostluk hissini yaratandır(Hud, 1 1/90).50) el-MECİD

: Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73).51) el-BAİS

Sebepleri yaratan ve ölüleri diriltendir. İhtiyaçlarma göre insanlara peygamberler gönderendir. 

52) eş-ŞEHİD: Herşeye şahit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen ve muamelesini de buna göre yapandır.53) el-HAKK

: Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olandır (el-Hacc, 22/6).54) el-VEKİL

Hayatını, O’na tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O’na sığınanların işlerinde kendilerine yardım edendir; İdaresinde hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayandır. 

55) el-KAVİKudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sahibi olandır. Herşey O’nun kudret ve kuvveti karşısında güçsüzdür; O’na boyun eğmek zorundadır. 

56) el-METİNMetanetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş O’na zor değildir. 

57) el-VELİEmir sahibi ve iyi insanların yani müminlerin dostu (velisi) olup onlara yardım ederek işlerini yönetendir. 

58) el-HAMİD: Çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye layık ve her an hamd edilen tek yüce varlıktır.59) el-MUHSİİ

Allah, çokça veren, sonsuz düşünülse bile her şeyin sayısını her yönüyle bilendir. 

60) el-MÜBDİHiç yoktan ortaya koyan, vareden, yaratandır. O’ndan başka yaratıcı yoktur. 

61) el-MU’İDYaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratandır. O’ndan başka yaratıcı olamaz. 

62) el-MUHYİ: Dirilten, canlandıran ve hayat verendir. O’nun öldürdüğüne kimse hayat veremez (Fussilet, 41/39)63) el-MÜMİT

: Öldüren, ölümü her canlıya takdir edip bunu uygulayandır.64) el-HAYY

Diri, canlı hiç ölmeyen, hayatı ezeli ve ebedi olandır. 

65) el-KAYYUM: Baki ve ebedi olan; her şeyin O’nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır(el-Bakara, 2/250; Âlu İmrân, 3/1).66) el-VACİD

: Var olan ve her şeyi vareden, icad eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O’na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez.67) el-VAHİD

: Tek, bir olmak, Allah ikincisi olmayan tek birdir. Zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde asla ortağı dengi ve benzeri bulunmayandır.68) es-SAMED

Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm yaratıkların ihtiyacını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulandır.69) el-KADİR

: Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet de O’ndandır (el-Bakara, 2/20).70) el-MUKTEDİR

: Gücü her şeye yeten, her şeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edendir.71) el-MUKADDİM:

 Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayandır.72) el-MUAHHİR

: Herşeyden sonra yine var olan; emir ve yasaklarına uymayanları zelil edip arkaya bırakan, istediğini geri koyandır. Sonunda yine sadece O var (olarak) kalacaktır.73) el-EVVEL

: Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayandır.74) el-AHİR

: Herşey son bulunca O, var olarak kalacaktır. Varlığının sonu yoktur. 

75) ez-ZAHİR:Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı her şeyden aşikâr olandır. Her yaratık yaratanının görülen bir şâhididir.76) el-BATIN

: Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir. (Hayal, duygu, akıl ve düşüncenin de görülmeyip eserle varlıklarının kesin olarak bilinmesi gibi).77) el-VALİ

: İdare eden bu büyük kainatı ve onda her an olup bitenleri idare edip yönetendir. İdare etme yeteneği O’nundur.78- el-MUTE’AL

: Yüksek ve yüce varlık… Bilinenlerin en üstün olanı… Akım yaratılmışlarda mümkün gördüğü her şeyden çok yüce olandır.79) el-BİRR

: İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma anlamlarında Yüce Allah’ın bir sıfat ismidir. İyiliği ve ihsânı çoktur. İyilik ve ihsan gibi hisler de sadece ondadır (et-Tûr, 52/28).80) et-TEVVAB

: Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı verendir. Samimi olarak günahlardan dönüp tövbe edenleri bağışlayandır.81) el-MÜNTEKİM

: İntikam alan, günahkârları, adaletiyle yargılamaya layık oldukları cezaya çarptıran demektir.82) el-AFÜV

Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları bağışlayandır. 

83) er-RAUFÇok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve yumuşak davranandır.84) MALİKÜ’L-MÜLK

Herşeyin tek sahibi, her ne varsa O’nundur. Herşey üzerinde mutlak tasarruf yetkisi sadece O’na aittir. O halde Ondan başkasına kulluk edilmez. 

85) ZÜLCELAL-İ VE’L-İKRAMCelal ve ululuk sahibidir. İkram ve ihsan edicidir. Hürmet ve saygıya yegane layık ve tüm büyüklüklere sahip olandır. 

86) el-MUKSİTDoğru hareket eden, bütün işlerini birbirine uygun ve yerli yerinde yapandır. 

87) el-CAMİ: Derleyen, toplayan, her şeyi kudreti içinde bulundurup dilediğini istediği anda ve istediği yerde toplayandır.88) GANİ

: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hakkında noksanlık ve ihtiyaçtan sözedilemeyendir.89) el-MACİD

: Kerem ve müsamahası sınırsız olandır. İnsanlara iyilikle muamele edip onları himaye etme lütfunda bulunan, her türlü sıkıntılarını giderendir.90) el-MANİ’

: Herşey O’nun emir ve korumasına bağlıdır. O’nun emri olmadıkça hiçbir şey olamaz. İstemediği şeyin, yani takdir etmediğinin olmasına imkân yoktur.91) en-NUR

: Alemleri, bütün kainatı nurlandıran, aydınlatan; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur, aydınlık ihsan edendir.92) el-HADİ

Hidayet eden, doğru yolu gösteren; hidayet yaratan; istediğini iyi işlerde başarıya ulaştıran, kullarına doğru yolu gösterendir. 

93) el-BEDİ: Eşi ve benzeri olmayan, bir şeyi en mükemmel yapan, yaratan, eşsiz ve görülmemiş şeyleri varedendir. Varlıklar aleminde O’nun eşi ve benzeri yoktur. Hayret verici alemleri yoktan var eden, icad eden O’dur.94) el-BAKİ

: Sürekli var olan ve var olacak olandır. Sonu olmayandır. Allah’ın varlığının sonu yoktur.95) el-VARİS

: Tüm varlıkların gerçek sahibi, varisidir. Servetlerin geçici sahipleri yok olduktan sonra da varlığı devam eden ve o servetlerin sahibi olandır.96) er-REŞİD

: Doğru yolu gösteren: İnsanları, peygamberlerin getirdiği ve tebliğ ettiği kitaplar vasıtasıyla doğru yola iletendir. Allah, bütün işleri ezeli takdirine göre yönetip, dosdoğru bir düzen içinde sonuca ulaştırandır.97- es-SABUR

Çok sabırlı, hiçbir şeyde acele etmeyen; kendine isyan edenleri cezalandırmada acele etmeyip, onlara süre verendir. 

98- ed-DAR: Elem ve zarar verici şeyleri hikmetinin gereği olarak yaratandır. Yüce Allah, zarar veren şeyleri yaratmıştır. Fakat onlardan zarar görmemizi değil, akine maddi manevi bütün zararlardan sakınarak korunmamızı emretmiştir. 

99) en-NAFİ: Hayır ve fayda verici şeyleri yaratandır. Bütün olaylar sebepleriyle meydana geliyorsa da, sebepler yok’u var edemez. Onlar ancak insanların elinde birer vesîle ve Hakk’tan isteme vasıtası olmak üzere yaratılmışlardır.

 
haşr suresiESMAÜL HÜSNA OKUMANIN FAYDALARI
 
Esmaül Hüsna için “bedeni ve zihni, öfke, nefret, eleştiri, hüzün, pişmanlık, kıskançlık, korku ve günah duygusundan meydana gelen zehirleri temizleyen en etkili güçtür. Hastalık genelde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucunda oluşur. Öfkelendiğimizde, bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir. Eğer bu zehir nötralize edilmezse bazen uzun vadede ölümle sonuçlanır.İşte bu zehrin de en büyük panzehiri Esmaül Hüsna’dır” tarifini yapan yazar bazı rahatsızlıkları ve onlara iyi gelecek adları listeliyor;Bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa: 

Kulak için: EsSemi
Omurga için: El Cabbar
Saç için: El Bedi’
Adaleler için: El Kavi
Kalp Kasları için: ErRezzak
Atardamarlar için: El Cabbar
Kanser için: Celle Celaluhu
Burun için: Latif- Ğani- Rahim
Bacak için: ErRafi’
Göz – damarları için:El Muteal
Kolon için: ErRauf
Karaciğer için: En Nafi’
Prostat için: ErReşid
Yağ keseleri için: En Nafi’
İdrar kesesi için: El Hadi
Akciğerler için: ErRazık
Kemikler için:En Nafi
Dizler için: ErRauf
Saç Kepeği için: Celle Celaluhu
Kalp için: En Nur
Kalp Damarı için: El Vahhab
Sinirler için: El Muğni
Migren için: El Ğani
Guatr için. El Cabbar
Göz için: EnNur-Basir-Vahhab
Mide için: ErRezzak
Böbrek için: El Hayy
Bağırsaklar için: EsSabur
Pankreas-Şeker hastalığı için: El Bari
Rahim için: El Halik
Romatizma için: El Muheymin
Ğudde teymusiyye için: El Kavi
Göz Siniri için: EzZahir
Tansiyon için: El Hafid
Sağlıklı bir ömür için El- Vasi
İyi bir idareci olmak için El-Vali
Yeni bir iş kurmak için El-Hakim
Küsleri barıştırmak için El- Cami
Bolluk ve bereket için El- Hamid
Bedenen güçlü olmak için El- Kaviy
Sevmek ve sevilmek için El- Vedud
Daima yükselmek için El- Mukkadim
Birinin elinizden tutması için El-Veli
Her meselenin çözümü için Ez- Zahir
Birilerine iyilik yapmak için El- Latif
İlim ve irfanınızın artması için EL-Alim
Cesur ve atılgan olmak için El –Kahhar
Alacaklarınızı tahsil etmek için El-Bais
Hafızanızın kuvvetlenmesi için El- Habir
İzzet ve şerefinizin artması için El- Mecid
Ağır hastalıklardan korunmak içi El-Mümin
İkna kabiliyetinizin yükselmesi için El- Azim
Kaybettiğiniz bir şeyi bulmak için El- Vacid
Üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak için El Halik
Yaşamda neşeli ve enerjik olmak için El-Hayy
İşlerinizde daha başarılı olmak için El- Muhyi
Kötü alışkanlıklardan kurtulma için Er- Reşit
Kötü birinin uzaklaştırılması için El- Muahhir
Zekanızın daha kuvvetli olması için El- Muhsi
Herhangi bir hedefe ulaşmak için El- Musavvir
Eşinizle aranızın daha iyi olması için El- Muksit
Hatırı sayılır insanların sizi sevmesi için El- Vali
Şansınızın ve talihinizin açılması için Eş- Şekkkur
Elinizdeki fırsatları değerlendirmek için El- Muid
Elinizdeki bir şeyi muhafaza etmek için Er-Rakib
İhtiyacınız olan bir şeyi elde etmek için El- Mukit
İnsanlardan hürmet ve saygı görmek için El- Kebir
Sizde eksik olan bir şeyi tamamlamak için El- Mukit
Arzu ve isteklerinizin kabul olunması için El- Mucib
İşinizde yükselmek ve kariyer yapmak için Er- Rafi
Çocuklarınızın size daha itaatkar olması için El- Hadi
Maddi ve manevi anlamda güçlü olmak için El- Metin
Sizde eksik olan bir şeyin tamamlanması için El- Cebbar
Şefkatli ve merhametli olmak için ER-Rahim, Er-Rahman
Aranız açık bir arkadaşınızla barışmak için Celle Celelahü
İnsanlar arasında başı dik ve alnı açık gezmek için El- Hasib
Size zarar verecek kişilerin sizden uzaklaşması için Ed- Darr
Başkalarını duygu ve düşüncelerini anlamak için El Müheymin
Birinin gücü ve varlığı karşısında zayıf kalmamak için El-Müzill
Başladığınız bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için El-Vekil
Zihinsel,ruhsal ve bedensel olarak organize olmak için El-Kayyum
Herhangi bir konuda haklı olduğunuzu ispatlamak için El- Hakem
Birine yaptırmak istediğiniz işinizin kolaylıkla olması için El-Rezzak
Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için El-Muğni, En-Nafi
Olmadık yerden başınıza felaketlerin gelmemesi için El -Mani, Es-Selam

“Esmâ’ul hüsnâ bilgisi, Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah’ı tanıtması açısından önem taşımaktadır” Esmaül Hüsna’nın insanı mutluluğa, huzura, sağlığa ve başarıya ulaştıran bir enerji ve şifa kaynağı olduğu ve özellikleri şöyle sıranıyor:
“Esmaül Hüsna, insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, zarar veren negatif enerjileri de yok eder ve kişiyi rahatlatır.Çünkü Esmaül Hüsna;Sizde Allah hakkında yücelik ve aşkınlık hissi uyandırır.Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder. Esmaül Hüsna, fiziksel, psikolojik ve zihinsel sorunların çözümlenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında hem duygusal yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyecek ve çok daha mutlu bir insan olmanıza yardım edecektir. Yüce Yaratıcı, kâinat ağacının meyvesi olan insanın kalbini kendine bir nevi arş yapmış, Hadis-i Kudsîde “Yere göğe sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım” buyurarak ona ne kadar önem verdiğini çok açık bir şekilde göstermiş. Bu sebeple insan kalbi de yalnız ve yalnız Ona yönelmekle ve Onunla olmakla huzura erebiliyor. Kur’an-ı Kerim’de, “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikri ile huzura kavuşur!” Ra’d Suresi, Ayet:2″Özellikle içiniz sıkılmışsa sıkıntıdan nefes bile alamadığnızı hissediyorsanız Ya Allah söyleyin uyumayan çocuk içinde El Hakim ve El Halim isimlerini zikredin ,denenip işe yararlılığı onaylanmıştır. 
 
allahESMAÜL HÜSNA VE FAZİLETLERİ
 
1
ALLAH
66
Her türli istek, tüm duaların kabul olması.

2
ER-RAHMAN
298
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak

3
ER-RAHİM
258
Maddi ve manevi rızka nail olmak

4
EL-MELİK
90
Maddi ve manevi güçlü olmak,insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek,emir sahibi olmak

5
ELKUDDÜS
170
Maddi ve manevi hertürlü temizlik,kalp temizliği,ruhi hasatalıklardan iyileşmek

6
ES-SELAM
131
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak

7
EL-MÜ’MİN
137
Güvende olmak,güvenilir insan olmak,kötü hastalıklara düşmemek 

8
EL-MUHEYMİN
145
İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek

9
AE-AZİZ
94
Düşmanlara galip gelmek

10
EL-CEBBAR
206
İstek ve arzuların olması,insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak

11
EL-MUTEKEBBİR
662
İzzet ,refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek

12
EL-HALIK
731
İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak

13
EL-BARİ
214
İşte başarılı olmak maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak

14
EL-MUSAVVİR
336
Maksat ve meramına ulaşmak ve iade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak

15
EL-GAFFAR
1281
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak 

16
EL-KAHHAR
306
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından korunmak

17
EL-VEHHAB
14
Sıkıntısız ve maddi açıdan rahar bir hayat sürmek 

18
ER-REZZAK
308
Bol rızıklı bir ömür geçirmek

19
EL-FETTAH
489
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak

20
EL-ALİM
150
ilim zenginliği için

21
EL-KABİD
903
Zalimin zulmünden kurtulmak

22
EL-BASİT
72
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması

23
EL-HAFİD
1481
Kötüden , kötülerden ve belalardan korunmak

24
ER-RAFİ’
351
insanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak 

25
EL-MUİZ
117
Fakir ve zenginlikten kurtulmak

26
EL-MUZİL
770
Düşmanları zelil etmek

27
ES-SEMİ’
180
Duaların kabul olması

28
EL-BASİR
302-112
Acziyetin kalması basiretli olmak

29
EL-HAKEM
68
Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek

30
EL-ADL
104
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak

31
EL-LATİF
129
Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması

32
EL-HABİR

812
Hafıza ve idrakin genişlemesi

33
EL-HALİM
88
Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi

34
EL-AZİM

1020
Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak 

35
EL-GAFUR
1286
Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak 

36
EŞ-ŞEKÜR
526
Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için

37
EL-ALİYY
110
Zilletten kurtulmak ilim derecesinin artması

38
EL-KEBİR
232
Maddi ve manevi büyüklük hürmet sahibi olmak 

39
EL-HAFİZ
998
Nefsinin ve malının korunması

40
EL-MUKİT
550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık

41
EL-HASİB
80
Herkeze karşı açık alınlı olmak

42
EL-CELİL
73-5329
Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbeyı zelil etmek

43
EL-KERİM
270
Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak

44
ER-RAKİB
312
Her işte Allah ‘ın koruması altında olmak,bunu hissetmek,hafızasının kuvvetlenmesi

45
EL-MÜCİB
55-3025
Duaların kabul olunması

46
EL-VASİ’
137
Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için

47
EL-HAKİM
78-6084
İlim ve hikmet sahibi olmak , uzağı görmek , hikmetli iş yapmak

48
EL-VEDÜD
20-400
İnsanların sevgisini kazanmak

49
EL-MECİD
57-3249
İzzet ve şerefin artması

el hakim50
EL-BAİS
573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak

51
EŞ-ŞEHİD
319
Şeyid sahibi olmak heybetli olmak,halk arasında sevilmek

52
EL-HAK
108
Sağlam bir imana ve doğru ibadet hayatına sahip olmak başladığın işin sonunun gelmesi

53
EL-VEKİL
66
Allahtan hertürlü yardım görmek

54
EL-KAVİ
116
Kansızlık ve vucudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek

55
EL-METİN
500
Maddi ve manevi dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak

56
EL-VELİYY
46-2116
Her işte Allah’ın yardımını istemek

57
EL-HAMİD
62-3844
Kazancın genişlemesi Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek

58
EL-MUHSİ
148
Zekanın kuvvetli olması

59
EL-MÜBDİ
57
Her işte muvaffak olanak ummadığı yerden yardım gelmesi

60
EL-MÜİD
124
Elden kaçanı geri kazanmak Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatını ruhlarımıza duyurması

61
EL-MUHYİ
68
İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak

62
EL-MUMİT
490
Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak

63
EL-HAY
18-324
Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak

64
EL-KAYYÜM
156
Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması

65
EL-VACİD
14-196
Aradığını ve kaybettiğini bulmak

66
EL-MACİD
48
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak

67
EL-VAHİD/EL-EHAD
19-3669
Kalbin uyanıklığı isteklerin olması

68
ES-SAMED
134
Hiç kimseye muhtaç olmamak

69
EL-KADİR
305
İstediğini yapmaya güç yetirmek

70
EL-MUKTEDİR
744
Her işte başarılı olmak

71
EL-MUKADDİM
184
Daima yükselmek

72
EL-MUAHHİR
847
Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması

73
EL-EVVEL
37
Her hayır işinde birinci olmak

74
EL-AHİR
801
Ömrün uzun olması

75
EZ-ZAHİR
1106
Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olması

76
EL-MÜTEALİ
551
İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek

77
EL-BATIN
62
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması

78
EL-VALİ
47
Sözünün tesirli olması ve insanların kendini sevmesi

79
EL-BERR
202
Her halukarda iyilik bulmak

80
ET-TEVVAB
409
Tövbelerin kabul olması

81
EL-MÜNTEKIM
630
Zülum ve fenalıklardan korunmak

82
EL-AFUVV
156
Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek 

83
ER-RAUF
287
Merhametin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek

84
MALİKÜ’L-MÜLK
212
Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddi ve manevi derecelerin artması

85
ZÜ’L-CELALİ VE’L-İKRAM
1100
İşlerin kolay ve esasın olması insanların kendini sevmesi

86
EL-MUKSİT
209
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak 

87
EL-CAMİ
114
Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması 

88
EL-GANİ
1060
Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek

89
EL-MUĞNİ
1100
Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik

90
EL-MANİ
161
Kaza ve belalardan amin olmak

91
ED-DARR
1001
Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah ‘a havale etmek

92
EN-NAFİ’
201
Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak

93
EN-NUR
256
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak

94
EL-HADİ
20-400
Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması

95
EL-BEDİ’
86
Allah’ın yardımına nail olmak maddi ve manevi güzellikler için

96
EL-BAKİ
113
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak

97
EL-VARİS
707
Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak

98
ER-REŞİD
514
Güzel ahlak sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak

99
ES-SABUR
298
Başladığı işi bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak

Esmaül Hüsna Anlamları Ve Sırları ile Benzer Yazılar:

20 Mart 2013 Saat : 12:40
  Din

Esmaül Hüsna Anlamları Ve Sırları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll

%d blogcu bunu beğendi:

Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal