Tegabün Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

kuranı kerimTegabün Suresi Medine’de inmiştir ve 18 ayettir. Bu sure ismini, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kar ve zarar manasına gelen tegabün kelimesinden alır. Allah’ın, ilmi, iradesi ve takdiri olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Fakirlik, hastalık, ölüm ve üzüntü gibi sıkıntıların Allah’ın takdiriyle olduğuna inanan bir insan bu musibetleri sabır ve metanetle karşılamalıdır. Allah’a inanan insanın kalbini Allah doğru yola iletir. Allah her şeyi bilen ve yaratandır.
3 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Empati Nedir, Toplumsal Kutuplaşma, Türklerde Empati

empati nedirEMPATİ NEDİR?
 
Empati kelimesi Fransızca bir sözcük olup, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, ‘’Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi ve duygudaşlık’’ anlamlarına gelmektedir. Empati yada diğer manasıyla eşduyum, bir başka insanın duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak, anlamaya çalışmak ve içselleştirmek demektir. Empati, kendi duygularını başka canlılara veya cansızlara yansıtmak anlamında da kullanılır. Antipati, empatinin zıt anlamlısıdır. Empati, olumlu amaçlar için kullanıldığı zaman işbirliği, üretkenlik, huzur, refah ve mutluluğu arttırırken, kötü amaçlar için kullanıldığın zamanda manipülasyonculuğa neden olur. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama becerisidir.
2 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYa Rahman! Ya Rahim olan! Sen esirgeyen ve bağışlayansın, beni affet, beni bağışla, hatalarımdan dolayı beni cezalandırma. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
 
Allahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(İbn Ebi Şeybe, “Dua”, 1, No: 29148)
26 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Yunus Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

kuranı kerimYunus suresi, 109 ayet olup, 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de nazil olmuştur. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için bu sureye Yunus suresi denilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir kişinin peygamber olabileceğine inanamıyor ve ”Allah, Ebu Talib’in yetimi Muhammed’den başka bir peygamber bulamadı mı?”  diye soruyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun olacağını düşünüyorlardı. Bu sure bu yüzden inmiştir.
26 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Yunus Emre Bir gün

Yunus EmreTutmaz olur bir gün tutan ellerin, çürür şu yalan söyleyen dillerin, sevip kazandığın o güzelim malların, varislere kalır bir gün haberin bile olmadan.
 
Vaktinize hazır olun
Ecel varır gelir Birgün
Emanettir kuşa canın
Sahib vardır alır birgün
Nice bin kerre kaçarsın
Yedi deryalar geçersin
Pervaz vuruban kaçarsın
Ecel seni bulur birgün
İş bu meclise gelmeyen
Anıp nasihat almayan
26 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedMalı mülkü çok olan insana zengin denmez, gerçekten zengin olan insanın gönlü boldur ve gözü toktur. Zengin insan kazandıklarını Allah yolunda harcar.
 
Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
Hz. Muhammed (s.a.s)
( Buhari, “Rikak”, 5)
9 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimAraf suresi Mekke’de inmiştir ve 206 ayettir. 46. ve 48. âyetlerde Araf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için bu isim verilmiştir. Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte olup, Allah’a o isimlerle dua etmemiz istenilmektedir. Hadis-i şerifte ”Allah’ın doksan dokuz adı vardır. Onları ezberleyen muhakkak cennete girer.” buyrulmuştur. Ancak Allah’ın isimleri sadece doksan dokuzdan ibaret değildir, başka isimleri de vardır.
9 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviOtuz yaşımda odun eyleyip yaktılar beni, bütün ulu büyükler toplandılar ve bana dünyayı bıraktırdılar, vurdular bana, çekiştirdiler beni, dünya derdini bıraktırdılar bana, o sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben buraya.
 
Ben yirmi sekiz yaşta aşık oldum
Gece yatmayıp, mihnet çekip sadık oldum
Ondan sonra dergahına layık oldum
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte
Yirmi dokuz yaşa girdim, halim harab
Aşk yolunda olamadım misali toprak
Halim harab bağrım kebab, gözüm dolu yaş
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte
6 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllah katında üstünlük ancak takva ile olur. Bu dünyada sahip olduğumuz nimetler ile asla övünmemeliyiz. Çünkü bu dünya nimetlerinin hepsi gelip geçicidir. Ortalama 65-70 yıl yaşayan bir insan hangi dine mensup olursa olsun öldüğü zaman yanında bir şey götüremez. En fazla 1.5-2 metre bir mezar yeri sahibi olur. Bir mezar sahibi olamayanlarda var. O yüzden mal, mülk, ana, baba, koca, hanım, evlat, akraba, şan, şöhret, güç, makam ve mevki gibi dünya nimetlerine güvenmek, bunlarla kibirlenmek ve daha aşağı makamlardaki insanlarla alay etmek çok büyük bir günahtır. İnsan elinde sahip olduğu şeylere her zaman şükretmelidir. Bizden daha üstün insanlar olabilir ama daha aşağı insanlarda var. Bu durumu hiç bir zaman unutmamalıyız. Verende O, alan da O; verdiği zaman sapıtmasın, aldığı zaman azdırmasın.
 
Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

Hz. Muhammed (s.a.s)
( Müslim, ” Zühd”, 8)
4 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimAhzap Suresi Medine’de inmiştir ve 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi anlamlara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kuran cüzünün dörtte birine de yine hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabileleri anlatıldığı için bu isim verilmiştir. Bu ayette, Hz. Peygamber’in, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet sahibi olduğu anlatılmaktadır. Peygamberimizin hedefi, insanlığa yaşam kaidelerini öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmektir. Onun hayatı ve kendisi incelenirken bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır. Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsak her zaman Peygamber Efendimizi örnek almalıyız.
4 Mayıs 2014
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal