Hadisi Şerif

Hz. MuhammedKıyamet günü en şiddetli azabı görecek olan insanlar zalimlerdir. Yeryüzündeki bir mazlumun ahı bile bütün zalimleri tahtlarından indirmeye kadirdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz ama dünyada ama ahirette.

♥Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence eden kimselerdir.♥
Hz. Muhammed (s.a.s)
(İbn-i Hanbel, IV, 90)

16 Kasım 2015
Okunma
bosluk

Hicr Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimHicr suresi, 99 ayetten oluşur. Hicr, bir yerin ismidir. Cehennemin yedi kapısından maksat tefsirlere göre cehennemin yedi tabakasıdır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki Haviye, günahkar müminler için, ikincisi Sakar, yahudiler için, üçüncüsü Sair hıristiyanlar için, dördüncüsü Cahim Sabie için, beşincisi Leza ateşperestler için, altıncısı Hutame putperestler için ve pek çok adlarla anılan yedinci tabaka ise münafıklar içindir.

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

♥Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır.♥
Hicr Suresi 44. ayet

15 Kasım 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedOruç ibadetinde, Allah’a yakinlaşma ve O’nun rızasını kazanma niyet ve amacının yanında, bunların getirisi olan ahlaki güzelliğe ve olgunluğa ulaşma hedefine de büyük önem vermiş, ilahi rızanın ancak böyle elde edilebileceğini bildirmiştir. Orucun hikmeti insani dayanamayacağı bir sıkıntıya sokmak değil, aç-susuz ve yoksul insanlann halini anlayıp sıkıntılarına çare olmayı sağlamaktır.

♥Oruç, sadece yeme-içmeyi terk etmek değil, boş laf ve kötü sözden de uzak durmaktır. Şayet biri sana, kötü söz söyler ve kaba davranırsa ‘ben oruçluyum ’ de.♥

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 4/ 444)

6 Ekim 2015
Okunma
bosluk

Enam Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimEnam suresi, 165 ayettir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için bu sureye Enam suresi denmiştir. Enam; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber müşriklerin putlarını kötülüyor ve hakaret ediyordu. Müşriklerde, Ya tanrılarımıza sövmeye son verirsin yada biz de senin tanrına söveriz, dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ayetin hükmü her zaman geçerlidir. Millet veya şahısların mukaddes kabul ettiği şeylere sövmemek gerekir. Çünkü bu tür davranışlar daima aksi bir şekilde tesir göstermekte ve mukaddes kabul edilen şeylere hakarete sebep olmaktadır.

♥Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah’a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.♥

Enam Suresi 108. ayet

6 Ekim 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedPeygamber Efendimizi, hiç ihtiyacı olmadığı halde, kendisinde olmayan özelliklerle övmeye çalışmak büyük günahtır. Peygamberimiz, bu hadisiyle Hristiyanların Hz.İsa’yı yüceltirken düştükleri hataya müslümanlarında düşebilecekleri konusunda, arkadaşlarını ve kendinden sonraki Müslüman nesilleri uyarma gereği duymuştur.

♥Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasulü’ deyin!♥

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, Enbiya, 48.)

17 Eylül 2015
Okunma
bosluk

Hz. Ömer Sözleri

yüzsüzCehaletin en karanlık hali eyleme geçmiş halidir. Cahil insan cehaletini kabul etmez. Dili tatlı sohbeti güzel olan cahiller toplulukları daha kolay kandırabilirler. Çünkü konuştukları zaman bilmedikleri konular hakında bile fetva verebilirler. Dıştan baktığın zaman alim sanırsın böyle insanları ama kalpleri fitnelik peşindedir ve cehalet ile kaplıdır akılları.

♥Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.♥

Hz. Ömer

16 Eylül 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedKadir kelimesi anlam olarak; değer,kıymet, azamet, şeref ve itibar anlamlarına gelir. Kadir gecesi Ramazan ayı içindeki en kıymetli gecedir. Kuranı Kerim ilk olarak Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içnde yer almakta olup, hangi gece olduğu kesin bilinmemektedir. Ancak Peygamberimiz, “Siz Kadir gecesini Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir. İslam alimlerinin ağırlıklı görüşü Kadir gecesinin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğudur. Kuranı Kerimde Kadir Suresinde ‘‘Biz Onu (Kuranı Kerimii) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer.” (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

23 Temmuz 2015
Okunma
bosluk

Ahkaf Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimKuranı Kerimde ismi geçen Ad kavminin yaşadığı bölgede rüzgarlar, ahkaf denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde Ad kavminin yaşadığı bölge ve bu kum yığınlarından söz edildiğinden bu sureye Ahkaf ismi verilmiştir. Ahkaf suresi Mekke’de inmiştir ve 35 ayettir. İnsanın tevhide yönelmesi ve İslama girmesi en büyük nimettir. Allah’ın istediği gibi güzel davranışlar yapmaya çalışmak yapılması gereken yararlı işlerdendir. Ayrıca insanın neslinin salih müslümanlardan olmasını istemeside, insanın yapacağı en güzel dualar arasındadır.en

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

♥Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.♥

Ahkaf Suresi 15. ayet

23 Temmuz 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedGüzel ahlak Allah’ın en büyük nimetidir. İyilik ise en güzel ahlaktır. Her insan iyi ahlak sahibi değildir. Bir insanın kalbi iyi ise ahlakıda iyidir, kalbi kötü ise ahlakıda kötüdür. Kötülük insanın vicdanını rahatsız eder ve yaralar. İnsan kötü yanlarının bilinmesini istemez.

♥İyilik, güzel ahlaktır. Günah (kötülük) ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.♥
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “Birr”, 45; Darimi, “Rikak”, 73)

27 Mayıs 2015
Okunma
bosluk

Saff Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimSaff suresi ismini, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren aynı surenin 4. ayetinden almaktadır. Bu sure Medine’de inmiştir ve 14 ayettir. İnananlar; Amellerin Allah yanında en sevgilisinin hangisi olduğunu bilseydik o uğurda mallarımızı ve canlarımızı feda ederdik, demişlerdi. Bunun sözün üzerine ”Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda çarpışanları sever.” ayeti indi. Fakat Uhud savaşında, bazı müslümanların geri dönmesi üzerine kınanmışlardır.

♥Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.♥

Saff Suresi 3. ayet

26 Mayıs 2015
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal